Научноизследователска дейност

Една от целите на Европейски център по законодателство е повишаване нивото на подготвяните проекти за нормативни актове и създаване на единна правнонормативно уредена национална система за законопроектна дейност, обвързана с правораздавателната практика. Европейски център по законодателство разширява своята дейност и компетенции, насочвайки своето внимание и усилия към разработване на предложения за уеднаквяване на съдебната практика по приложение на законодателството и към изготвяне на правни анализи и извършване на сравнителноправни изследвания, оценка на въздействието на нормативните актове и популяризиране на правни стратегии.

Съчетавайки своите интереси и компетентност в различни сфери на правото, членовете на сдружението насочват своята дейност и към информатизацията на съвременното общество, чието законодателно регулиране значително изостава от реално настъпващите промени в комуникацията между държавата и гражданите. Електронизацията е процес, който поглъща професионални и социални системи в целия свят, а неговото навлизане се превръща от препоръчително в задължително.

В рамките на това направление от дейността Европейски център по законодателство:        

♦  Извършва предварителното проучване на подлежащите на регулиране обществени отношения, изработва концепция за предлаганите законопроекти и подпомага предпарламентарния етап на правотворческия процес;
♦ Провежда научноизследователска дейност и извършва аналитични изследвания върху правната система, отделни отрасли, правни институти, конкретни правни норми и практика по правоприлагане за обезпечаване на законодателния процес;
♦  Разработва предложения за уеднаквяване на практиката по правоприлагане, включването на трайно установена съдебна практика в нормативната система, и утвърждаване ролята на съдията в процеса на нормотворчеството.
♦  Подкрепя изработването на правила за правен мониторинг на нормативните актове с цел проява на противоречащи на останалото законодателство правни норми, остарели правни норми, корупциогенни или неефективни правни норми;
♦  Съдейства за създаване на единен правен механизъм за регулиране на виртуалното пространство чрез „пакетно” приемане на материални и процесуални нормативни актове, съобразени с новите европейски стратегии и актове, регулиращи информационните технологии и изкуствения интелект.
♦Европейски център по законодателство подкрепя създаване на единна правнонормативна национална система за законопроектна дейност, основана на единна методика, съдържаща специални правила за разработване, приемане и издаване на правни актове.

В рамките на своята дейност експертите от Европейски център по законодателство разработват концепции в областта на законодателството и правоприлагането, чиито цели са:

♦ Създаване на теоретико–методологични основи за усъвършенстване и устойчиво развитие на националната правна система;
♦ Създаване на единна система от нормативно установени правила за анализ и проучване, подготовка на проекти за нормативни актове, прогнозиране на последиците от прилагането им и изследване на практиката по правоприлагане;
♦  Създаване на основи за устойчивост и предвидимост на законодателния процес и нормативните актове;
♦  Оптимизация на организационно правните форми и редът на нормотворческа дейност.

Тук може да се запознаете с някои от нашите експертни разработки:

Единен електронен портал за законопроектна дейност;

Единна национална система за законопроектна дейност;

Методология за извършване на аналитични изследвания на етапа законодателна инициатива от законодателния процес.

Част от резултатите от извършваната научноизследователска дейност на членовете и експертите към Европейски център по законодателство са отразени в множество публикации – Публикации.

В областта на нормотворчеството Европейски център по законодателство:

         • Изготвя указания за съставяне на нормативни актове и провежда различни форми на обучение на служителите в администрацията на национално и местно ниво в областта на нормотворчеството;
         • Подкрепя местната законодателна власт при разработване на предложения за изменение и/или допълнение на съществуващите нормативни актове и за отстраняване на непълноти и противоречия в тях в съответствие с изискванията на националното законодателство, при отчитане на европейската и световната нормотворческа практика;
         • Изготвя предложения за изменение и усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба на публичните органи.