В областта на електронното управление

♦  Извършване на правен одит на предоставянето на електронни административни услуги;

♦ Предоставяне на юридическа експертиза при изграждане на модели за електронно управление чрез предоставяне на електронни административни услуги;

♦ Изработване на вътрешнонормативни документи, свързани с електронното управление, в т.ч. вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги, вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност, политики за достъпност на интернет страниците и мобилните приложения;

♦ Консултиране на администрацията и провеждане на обучения на служители за работа при извършване на електронни административни услуги.

♦ Разработване на Вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги в съответствие с всички изисквания на действащото законодателство. Повече за обхвата и съдържанието на Вътрешните правила можете да се запознаете тук.

♦ Правни услуги и обучения за бизнеса в областта на електронното управление, електронната търговия, защита на потребителите в онлайн среда, блокчейн технологиите, облачните услуги.

Виж повече в Център за цифрови права.


Европейски център по законодателство съдейства на публични органи в цялата страна за въвеждането на Комплексно административно обслужване /КАО/ и предоставянето на електронни административни услуги.

През 2015г. участва като водещ партньор на ДЗЗД „ Е-ОБЩИНА.БГ”, изпълнител по Договор № М13-22-149/05.09.2014г.-U-08/  от 07.04.2015г за  „Провеждане на външно специализирано обучение за изграждане и предодставяне на електронни административни услуги /ЕАУ/ и създаване на споделени отговорности за по – добри резултати”, част от дейностите по проект “Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление” , договор с рег. М13-22-149/05.09.2014., Схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO002/13/2.2-14, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.

В рамките на проекта бе изготвено Ръководство за въвеждане на електронни административни услуги. Със съдържанието на цялото ръководство може да се запознаете тук: Ръководство за въвеждане на ЕАУ

Повече информация за проекта, може да откриете на следния интернет адрес: http://e-obshtina.zop-services.com/ 


Предлагаме Ви да се свържете с нас за първоначална консултация.

Можете да се свържете с нас по телефона: 0888 455 713 или 0887 986 955

Можете да ни пишете на имейл адрес: info@eulawcentre.org