Мерки срещу изпиране на пари

Представяме на Вашето внимание комплексна услуга за изпълнение на законовите изисквания за въвеждане на мерки срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма.

Комплексната услуга включва:

Изготвяне на Вътрешни правила, образци на документи за създаване на клиентски досиета и извършване оценка на риска.

♦Изготвяне на Вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
♦ Изготвяне на Списък с рисковите фактори за съмнителна сделка или клиент при установяването на делово взаимоотношение или извършването на случайна операция или сделка с оглед спецификата на дейността;
♦ Извършване на оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм /съобразена с Националната оценка на риска, НОР/;
♦  Методика за оценка на рисковия профил на клиента;
♦Изготвяне на образци за документиране на действията, свързани със създаване на клиентско досие и съобщения за съмнителни сделки или клиент.

Ние ще Ви предоставим пълен комплект с образци на документи за създаване на т.нар. клиентски досиета, чрез които Вашите служители бързо и при спазване на всички изисквания на закона ще извършват комплексна проверка на клиента, ще документират извършените действия по идентифициране, проверка на идентификацията, установяване на лице по чл. 36, които в случай на проверка се представят на компетентните органи.

Провеждане на практическо обучение на служителите.

Комплексната услуга, която Ви предлагаме, включва и обучение на място на служителите за запознаване с Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, резултатите от извършената оценка на риска и начините за събиране и документиране на информация в клиентските досиета, както и работа по предоставените образци.

Предоставяне на презентационен курс с аудиозапис за индивидуално електронно обучение на служителите на тема: „Превантивното законодателство срещу изпирането на пари. Основни положения“.

Специално разработен презентационен курс с аудиозапис за индивидуално електронно обучение на служителите на тема: „Превантивното законодателство срещу изпирането на пари. Основни положения“, с което да осигурите изпълнението на задължението за провеждане на годишно обучение на служителите. При необходимост ще Ви предоставим и План за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите, който следва да бъде изготвен в срок до 15.02. всяка година съгласно изискванията на закона.

Прочетете повече за нашите услуги във връзка с цялостно изпълнение на задълженията предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма: