Е-Книги

VyvedenieVPravotoТ.Колев, И.Цакова „Въведение в правото и основни институти на частното право” – изтегли

Настоящият учебник цели да улесни студентите в самостоятелното изучаване същността на правото и направи своеобразно „въведение” в това изключително сложно, многообразно и комплексно нормативно явление, както и в основни негови институти.

За постигането на този цел учебникът съдържа обширен материал, посветен на основните черти , които характеризират същността на правото, неговата структура и основни източници. Специално внимание е отделено на учението за правната норма , юридическите факти, субективни права и задължения, правонарушение и юридическа отговорност. Представената на студентите обща теория на позитивното право е обогатена и от включената, макар и в сбита форма теория на правотворческата дейност  Във втората част на учебника са обособени отделни институти на гражданското право и по – слециално на облигационното право, вещното право и семейното право, което цели по – лесно и в контекста на действащото законодателство , студентите да овладеят същността на правното регулиране и правото като цяло.


internetpravoЦакова, И., Интернет  право.бг. Кратък курс лекции, Парадигма, 2014 – изтегли

Учебникът „Интернет право.бг“ цели да даде на студентите знания относно предмета, принципите и източниците на регулиране на обществените отношения във виртуалната среда на интернет пространството. Да ги запознае с механизма на правно регулиране, основни правни понятия и дефиниции. „Интернет право” запознава студентите както с правните, така и с основополагащи аспекти на саморегулирането и законодателството в областта на информационните технологии, предоставя необходимите специализирани познания в сферата на правното регулиране на електронния документ и електронен подпис, електронното правителство, електронната търговия, права върху домейни, защита на авторските права в интернет, политики по разрешаване на спорове и юрисдикционна компетентност.


MonografiaDomeiniМонография. Домейн имена. Субективни права върху домейни и възможности за правно регулиране,  ISBN 978-954-9517-40-8, 2012 – изтегли

В монографията се разглежда въпроса за същността на домейн имената от правна гледна точка. Изследването е фокусирано върху домейн имената като обект на правно регулиране и характера на субективните права върху домейни.

Последователно се разглежда технологичната природа на домейн имената, същността на домейн имената от функционална гледна точка, сходството между домейн имена и търговски марки като обекти на интелектуална собственост. Домейн имената се разглеждат от гледна точка на категорията „информация” и в контекста на теорията за правото на собственост.

Особено внимание се отделя на относителните и абсолютни права върху домейн имена, като са приведени решения на европейски юрисдикции и са разгледани режими за закрила на обекти интелектуална собственост.

В заключение на монографичния труд са представени възможни подходи за правно регулиране на домейн имената в националната зона „.bg”.