На 27.01.2021г. Народното събрание прие на първо гласуване Законопроект за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, № 002-01-76, внесен от Министерски съвет на 30.12.2020 г.

Със законопроекта се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и на Съвета за някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета за някои аспекти на договорите за продажба на стоки. Виж повече за двете директиви тук.

С проекта на закон се уреждат договорните условия за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, като подробно се регламентират изискванията за съответствие на стоките, цифровото съдържание или цифровите услуги, отговорността на търговците при липса на съответствие с договореното, търговската гаранция, тежестта на доказване, условията и редът за упражняване на средствата за защита и възможността за разваляне на договора от потребителя. Със законопроекта се въвежда двегодишна гаранция при предоставянето на цифрово съдържание, цифрова услуга или стока, задължение за информиране на потребителите за всички достъпни актуализации, изисквания за съответствие на цифровата среда, правила за събиране на лични данни на потребителите и защита на личните данни.

С приемането на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки се предлага да бъдат възприети следните мерки:

  • Въвеждане на изискване за задължително предоставяне на информацията, съдържаща се в търговската гаранция на български език.
  • Определяне реда и условията за връщане на стоката и за възстановяване на заплатените от потребителя суми при разваляне на договора.
  • Определяне на 30-дневен срок за извършване на замяна или ремонт на стоката по отношение на стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи.
  • Спиране или прекъсване на срока на законова гаранция за времето на извършване на ремонт или замяна на стоката, която не съответства на изискванията.
  • Защита на потребителите при предоставяне на стоки и услуги, съдържащи цифрови елементи.
  • Уреждане правото на регресен иск спрямо трети лица.

В законопроекта се предвиждат механизми за извънсъдебно решаване на потребителски спорове от органите за алтернативно решаване на спорове, като с цел ефективното прилагане на закона се въвеждат административнонаказателни разпоредби.

Предлагат се съответстващи промени в Закона за защита на потребителите.