За кого е предназначено

На първо място, Ръководството е предназначено за всички доставчици на електронни административни услуги. Това са служителите в публичната администрация както на централно, така и на местно ниво; лицата, осъществяващи публични функции /нотариуси, частни съдебни изпълнители, държавни и общински учебни и лечебни заведения и др./; и организациите, предоставящи обществени услуги /образователни, здравни, водоснабдителни, канализационни, топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски, банкови, финансови, библиотечни, услуги в областта на културното наследство и др./.

В допълнение, анализите на нормативната рамка на електронното управление биха могли да бъдат полезни и за подобряване на качеството на нормативните актове в тази предметна област предвид това, че обичайно субект на законодателна инициатива е изпълнителната власт.

На второ място, Ръководството е насочено и към специалистите в областта на информационните технологии, IT специалистите в администрациите и външни разработчици, които често срещат затруднения при прилагането на установен правен режим.

Също така настоящото Ръководство би могло да послужи на широк кръг лица с различна професионална компетентност, пред които в ежедневната работа възникват въпроси, свързани както с нормативната рамка на електронното управление, така и с проблеми от общ характер, отнасящи се до правния режим на електронния документ и електронните удостоверителни услуги, електронната идентификация, защитата на личните данни, мрежовата и информационната сигурност.

Практическото ръководството е подходящо за обучението на студенти, а също може да се използва и при провеждането на семинари и обучения за професионална квалификация.

Не на последно място, Ръководството може да бъде полезно на всеки, който се интересува от разглежданата тематика.