Визия и цели

Една от целите на Европейски център по законодателство е повишаване нивото на подготвяните проекти за нормативни актове и създаване на единна правнонормативно уредена национална система за законопроектна дейност, обвързана с правораздавателната практика.

Правотворческият процес е интригуваща тема и платформа за развитие, но не и единствената, на която стъпва Европейски център по законодателство. Съчетавайки своите интереси и компетентност в различни сфери на правото, членовете на сдружението насочват своята дейност и към информатизацията на съвременното общество, чието законодателно регулиране значително изостава от реално настъпващите промени в комуникацията между държавата и гражданите.

Европейски център по законодателство насочва своето внимание върху стимулиране на законодателни промени, които да обезпечат прозрачно и предсказуемо регулиране, както и свободен достъп на гражданите до телекомуникационни услуги и информационни ресурси.

Сред приоритетните цели на „Европейски център по законодателство и цифрови технологии” е стимулирането на дебата за „нов прочит” на идеята за развитие на съдебната система на Република България, който излиза извън рамките на понятието „реформа” и се свързва с въпроса за обществената легитимност на съдебната власт и процеса по правораздаване.