Накратко

„Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика” е създаден през 2013 г. като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. То осъществява научнопрактически задачи, свързани с разработване на концепции за усъвършенстване на законодателството в съответствие с практиката, изготвяне на нормативни актове и тяхната експертиза, провеждане на научни изследвания в областта на законодателството и правораздаването, прогнозиране на последиците от приемането на нормативни актове.

Европейски център по законодателство си сътрудничи с различни организации и институции както в страната, така и в чужбина за своевременен обмен на информация и съвместна работа.

Членове на Европейски център по законодателство са практикуващи юристи и преподаватели в юридическите факултети на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Всички те притежават богат професионален опит в областта на нормотворчеството и правоприлагането, включително като участват в работни групи при изготвянето на стратегически документи, проекти за нормативни актове и вътрешни нормативни документи на публични органи и частни субекти.  

Привличането на изявени специалисти както от юридическите среди, така и от средите на експертите по информационни технологии и информационна сигурност за подпомагане на дейността на сдружението е обичайна практика.

Дейността на Европейски център по законодателство е структурирана в три основни направления: научноизследователската дейност, правно консултиране на публични органи и частни субекти, организиране и провеждане на специализирани обучения.

През 2020 г. Европейски център по законодателство създаде Център за цифрови права /Digital Rights Center/, специализиран в секторни аспекти на съвременното IT законодателство. Центърът предоставя широк спектър от правни услуги в областта на електронното управление, електронната търговия, защита на потребителите в онлайн среда, блокчейн технологиите и облачните услуги.

Повече информация за дейността и предоставяните правни услуги – тук.

В дейността на Центъра участват специалисти по информационно право, информационна и мрежова сигурност, компютърни инженери, представители на научните среди и бизнеса.

Нашите технологични ИТ партньори от Iphos IT Solutions Ви предлагат най-съвременни цялостни услуги в областите Компютърна поддръжка, IT / ITSM, Разработка на софтуер и Уеб приложения. По-бързо, по-компетентно, по-изгодно. Вашият надежден ИТ партньор в София и страната – прочетете повече.

При осъществяването на своята дейност Европейски център по законодателство изгради успешни партньорства с представители на публичния сектор на национално и местно ниво, предоставяйки експертна подкрепа в различни области на тяхната дейност.

През 2017 г. Европейски център по законодателство бе удостоен с почетна грамота за успешно партньорство от Националната асоциация на секретарите на общини в Република България.