Управителен съвет

Проф. д-р Ирина Цакова

Учредител и председател на Европейски център по законодателство

Ирина Цакова е доктор по научна специалност „Теория на държавата и правото“ от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, професор по Информационно право в Международно висше бизнес училище.

Учредител и председател на „Европейски център по законодателство и цифрови технологии“ и ръководител на Център за цифрови права.

Автор на учебници, монографии, студии и статии в областта на правното регулиране на информационните и комуникационни технологии.


Проф. д-р Тенчо Колев

Учредител и член на УС на Европейски център по законодателство

Тенчо Колев е професор по Обща теория на правото в СУ „Св. Климент Охридски”.

Притежава дългогодишен опит в областта на законодателството, включително в качеството на Председател на Съвета по законодателство към Министър-председателя на Република България, парламентарен секретар на Министерството на правосъдието. Притежава опит в изпълнението на над 30 проекта за университетско сътрудничество, обмен на студенти, докторанти и хабилитирани преподаватели с университети от ЕС и ЕИП.

Автор е на множество научни статии, студии,монографии, учебници и научни трудове в областта на общата теория на правото, теория на правотвоческата и правораздавателната дейност. Прочетете повече…


Траяна Коцакова

Учредител и член на УС на Европейски център по законодателство

Траяна Коцакова е магистър по право и бакалавър по връзки с обществеността в Нов български университет.  Притежава богат експертен опит в областта на електронното управление и защита на личните данни. Участва в сравнителноправни изследвания, изготвяне на анализи, становища и вътрешнонормативни документи на публични институции и частни субекти.

Притежава специфичен опит в сферата на координацията и организацията на хора, информационна дейност в областта на правото и политиката за неговото прилагане, осъществяване контакт и сътрудничество със сходни организации, разработване на  образователни програми за провеждане на интерактивни обучения и логистика.

Член на Международната асоциация на специалистите по защита на личните данни (International Association of Privacy Professionals, IAPP) и MyData Global organization.