Обхват на предлаганите услуги за съответствие с ОРЗД

Анализ на процесите по обработка на лични данни и оценка на риска, който включва:

♦  Извършване на анализ на съществуващите процеси и процедури по събиране, обработка и съхранение на лични данни в административната структура /GAP анализ на процесите/;

♦  Извършване на дейности по управление на риска при обработването на лични данни и оценка на въздействието;

♦  Изготвяне на План за действие за въвеждане на определените технически и организационни мерки.

Разработване на вътрешнонормативни документи, вътрешни процедури и механизми за отчетност, както следва:

♦  Разработване на правила /в т. ч. вътрешнонормативни документи/;

♦  Разработване на вътрешни процедури за обработване на данни, предоставяне на информация на субектите на данните и практическото упражняване на правата на субектите на данни;

♦  Разработване на контролни механизми и механизми за отчетност и известяване в съответствие с GDPR.

Съдействие, включително обучение на служителите на администрацията при внедряване на правилата, процедурите, вътрешните контроли, организацията на работа и отчетността за изпълнение на изискванията на GDРR и привеждане в пълно съответствие с Регламента.