Предложение за сътрудничество за изпълнение на новите изисквания на Закона за мерките срещу изпирането на пари

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Относно: Изпълнение на задълженията предвидени в новия Закон за мерките срещу изпирането на пари /Обн. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., ЗМИП/, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма /Обн. ДВ. бр.16 от 18 Февруари 2003г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г./ и Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с /ПМС №357 от 31.12.2018 г., обн. ДВ. бр.3 от 8 Януари 2019г., ППЗМИП/.

Посочената нормативна уредба урежда мерките за превенция на използване на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контрола по тяхното изпълнение.

Общините, в качеството си на възложители на обществени поръчки /чл.4, т.23 ЗМИП/, както и кметовете на общините, при сключване на концесионни договори /чл.4, т.24 ЗМИП/  са задължени субекти за изпълнение на мерките посочени в чл.3, т.1-6 от ЗМИП.

В това си качество, общините следва да приведат Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането  на пари и финансирането на тероризма, изготвени на основание отменения ЗМИП, в съответствие с изискванията на чл.101 от новия закон /в случай, че има такива, утвърдени от Председателя на ДАНС/ или да приемат нови, както и да изпълнят допълнителни действия, предвидени в същия.

Изпълнението на задълженията са обвързани с конкретни срокове за представяне на документи и /или уведомяване на ДАНС за конкретни обстоятелства, а именно:

Хронограма на дейностите по изпълнение на изискванията на ЗМИП.

Задължение/Действие Срок Основание
1.1. Изготвяне на план за въвеждащо и  продължаващо обучение;

1.2. Изпращане на плана за обучение на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС

До 15 февруари за годината, за която се отнася. Чл.101, ал.11 ЗМИП;

Чл. 67, ал.1 ППЗИП.

2.1.  Създаване на специализирана служба или определяне на  лице за осъществяване на вътрешен контрол.

2.2. Подаване на уведомление до  дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС

7 дневен срок от издаването на заповедта Чл.107, ал.2 и 3 ЗМИП;

Чл.67, ал. 2 ППЗИП.

3.1. Приемане на актуализирани Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма при възлагане на обществени поръчки и сключване на концесионни договори;

3.2. Изпращане на Вътрешните правила за утвърждаване от Директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС

До 12.05.2019г.

/В 14 дневен срок от издаване на заповед за приемането/.

Чл.101,ал.1, изр.1 во

ЗМИП;

Чл.102, ал.3 ЗМИП;

Чл.103 ЗМИП;

§6 от РЗР на ЗМИП;

Чл.61, ал.1 ППЗМИП.

4. Идентифициране и оценка на риска. Определяне на рискови фактори, рисков профил, нива на риск, методика за оценка на риска. Определяне на подходящи мерки за комплексна проверка. До 12.05.2019г.

 

Чл.98 от ЗМИП;

Чл. 99 от ЗМИП;

Чл.101, ал.2, т.7

ЗМИП;

Глава ІІ от ППЗМИП

I. В тази връзка представяме на Вашето внимание предложение за цялостно съдействие за изпълнение на новите изисквания за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, съгласно действащото законодателство, което включва следните услуги:

 1. Изготвяне на оценка на риска от изпиране на пари и финансирането на тероризъм при възлагане и изпълнение на обществени поръчки и сключване на концесионни договори, включване на определените рискови фактори, методика за оценка на рисковете. Определяне на подходящи мерки за комплексна проверка във Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.
 • Идентифициране на рисковете при възлагане и изпълнение на обществени поръчки като се отчитат съответните рискови фактори, включително тези, които се отнасят до клиентите, държавите или географските зони, предлаганите продукти и услуги, извършваните операции и сделки или механизмите за доставка. Оценката на отделните рискове се съобразява с обема и вида на конкретната дейност.
 • Определяне на отговорник за всеки риск и залагане на конкретни мерки за неговото минимизиране и преодоляване.
 • Оценката на риска може да отразява резултатите от Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм (НОР) , както и резултатите от наднационалната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма и препоръките на Европейската комисия.
 1. Разработване/актуализиране на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма при възлагане на обществени поръчки и сключване на концесионни договори, които включват:
 • Процедура за извършване на вътрешен одит за ефективността на разработените вътрешни нормативни документи и системите за превенция и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • Вътрешни системи за контрол – правила и процедури за извършване на комплексна проверка /разширена и опростена проверка на физически и юридически лица/, идентификация на лицата и начини за идентифицирането им, разпределяне на отговорностите сред служителите и ред за провеждане на специализирани обучения за повишаване тяхната експертиза и осведоменост за мерките срещу изпирането на пари;
 • Заложените и одобрени мерки за преодоляване на идентифицираните рискове при извършената оценка на риска от изпиране на пари при възлагане и изпълнение на обществени поръчки;
 • Методология за определяне на рисковия профил на всеки клиент спрямо професионалните отношения с него и извършване на индивидуална оценка на риска. Предвиждане на необходими мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм, съобразени с изградения профил;
 • Разкриване на информация, процедура и срокове за докладване на съмнителни сделки и операции на компетентните органи;
 • Дневник за завеждане на съобщения за възникнали съмнения за изпиране на пари или за наличие на средства с престъпен произход, заедно със заключения относно необходимостта от докладване и целта и характера на операциите или сделките;
 • Документиране, съхранение и защита на информацията – ред, срок и правила за водене и съхранение на документацията с оглед спазване принципа на отчетност и задълженията за предоставянето й на компетентните органи при необходимост. Въвеждане на система за преглед на Вътрешните правила.
 1. Провеждане на въвеждащо обучение на служителите от общинската администрация с цел запознаване на служителите с действащите нормативни разпоредби за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, разработените и утвърдени Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането  на пари и финансирането на тероризма, резултатите от извършената оценка на риска и предвидените мерки за контрол.

*   При интерес „Европейски център по законодателство“ може да предложи и програми за текущо практическо обучение на служителите, съгласно чл.101, ал.11 от ЗМИП, при съобразяване с утвърдения план за въвеждащо и продължаващо обучение по чл.67, ал.1 от ППЗМИП.

       Оставаме на Ваше разположение за допълнителни въпроси във връзка с това предложение.

 При проявен интерес, моля, свържете се с нас:  

Европейски център по  законодателство

София 1202,  ул.”Веслец” № 52, ет.4, ап.16,

Тел. 0888455713 ; 0887986955

http://www.eulawcentre.org ,

e-mail: info@eulawcentre.org