Предоставяне на специализирана услуга Длъжностно лице по защита на данните

Длъжностното лице по защита на данните трябва да разполага с професионални качества и експертни познания в областта на защитата на лични данни /законодателство и  практика/. Длъжностното лице по защита на данните осъществява консултативно–превантивни функции по всички въпроси, свързани с обработването и защитата на личните данни, като може да бъде и външно за администратора лице чрез възлагане на дейностите с договор за услуга.

В тази връзка представяме на Вашето внимание предложение за изпълнение на функциите и задачите на Длъжностно лице по защита на данните със следния обхват:

Наблюдение за спазването на Общия Регламент относно защитата на данните – мониторинг и контрол върху изпълнението на дейностите по обработване на лични данни;

Предоставяне на информация и отправяне на препоръки към администратора на лични данни относно обработката на данни;

Консултиране и наблюдение при извършване на оценка на риска и оценка на въздействието;

Обработване на искания, сигнали и жалби на субекти на данни;

Сътрудничество при осъществяване на връзка с Комисията по защита на личните данни по въпроси, свързани с обработването на лични данни.


Предлагаме Ви да се свържете с нас за първоначална консултация.

Можете да се свържете с нас по телефона: 0887 986 955 или 0888 455 713

Можете да ни пишете на имейл адрес: info@eulawcentre.org