Програма

Изтегли настоящата Програма на специализирано онлайн обучение за ДЛЗД определени от съдилищата .

Тематичният план на обучението е структуриран в 8 учебни часа, разпределени в 4 модула, всеки от които с продължителност 2 /два/ учебни часа.

В рамките на обучението ще бъдат разгледани насоки и становища на КЗЛД  и ИВСС във връзка с прилагането на правния режим за защита на личните данни от органите на съдебната власт.

Обучението е разделено на четири отделни модула. Всеки модул завършва с дискусия, по време на която участниците ще могат да задават своите въпроси.

Запознайте се с тематичният план на обучението:

Срокът за регистрация в обучението е до 11 октомври 2021 г. /включително/. Предоставили сме възможност за различни начини за регистрация с цел улесняване на участниците.

Запознайте се с условията за записване и участие в обучението: