ПРОЕКТ

 

ПРОЕКТ: „Партньорство, делегирана власт и граждански контрол. Разработване на Модел за съвместно създаване на стойност, основан на „дизайн – мисленето“ /design thinking/, при проектиране и мониторинг на политики в Община Челопеч“

 

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № BG05SFOP001-2.025-0053-C01

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

ПРОЦЕДУРА: BG05SFOP001-2.025 – „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

ПРИОРИТЕТНА ОС № 2: „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“

БЕНЕФИЦИЕНТ: Сдружение „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“

ПАРТНЬОР: Община Челопеч

ОБЩА СТОЙНОСТ: 58 668,57 лв., от които 49 868,28 лв. европейско и 8 800,29 лв. национално съфинансиране.

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ: 19.07.2022 г.31.12.2023 г.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Основната цел на проекта е да се изготви работещ инструментариум – Модел /методология/ за съвместно създаване на стойност, основан на иновативен подход чрез прилагане на дизайн мисленето /design thinking/, концептуално обвързан с ПИРО Челопеч 2021 – 2027г., който да съчетае традиционни инструменти с иновативни подходи, които отразяват спецификата и потребностите на общността и на свой ред да стимулират изграждането на устойчив механизъм за партньорско и открито управление в Община Челопеч.

Посочената цел е в съответствие с формулираните цели на Процедурата, съгласно т.6 от Насоките за кандидатстване, както и кореспондира с политиката на ЕС за търсене на нови инструменти, които да максимизират потенциала за участие на гражданите, засилване на тяхното чувство за съпричастност към политиките, което отразява техните потребности и визии /Резолюция на Европейския парламент от 7 юли 2021 г. относно гражданския диалог и гражданското участие в процеса на вземане на решения в ЕС./

Специфичните цели са релевантни на основната цел на проекта. Те са формулирани в съответствие с идентифицираните на базата на предварително проучване на потребностите на целевите групи и са насочени към решаване на конкретни проблеми.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

В плана за изпълнение на проекта са включени 5 /пет/ дейности, чиито резултати водят до постигане на поставените цели. Част от тези резултати са:

  • Извършен анализ на текущото състояние на гражданското участие в процеса на изпълнение и мониторинг на политики в Община Челопеч;
  • Проучен и анализиран метода дизайн мислене /design thinking/ и добри практики основани на неговото прилагане в процеса на изпълнение и мониторинг на политики.
  • Изработен Модел за съвместно създаване на стойност основан на метода дизайн мислене /design thinking/ при изпълнение и мониторинг на политики в Община Челопеч.

В рамките на заложените дейности по проекта ще бъдат изготвени съпътстващи доклади, анализи, препоръки, ще бъдат проведени работни срещи и обсъждания с целевите групи, които ще спомогнат за постигане на поставените цели.

Прессъобщение

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА:

Представяне на Аналитичен доклад на текущото състояние на гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики в Община Челопеч, изготвен по проект № BG05SFOP001-2.025-0053, финансиран по ОПДУ

На 16 ноември 2022 г., на работна среща на ръководството на Община Челопеч и експертния екип по проект № BG05SFOP001-2.025-0053, с наименование: „Партньорство, делегирана власт и граждански контрол. Разработване на Модел за съвместно създаване на стойност, основан на „дизайн – мисленето“ /design thinking/, при проектиране и мониторинг на политики в Община Челопеч“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, бе представен и обсъден изготвен Аналитичен доклад на текущото състояние на гражданско участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики в Община Челопеч, който съдържа анализ на обобщените данни от извършено емпирично изследване на профила и състоянието на гражданския сектор, степен на активност, потребности и нагласа за участие сред целевите групи, и извършено кабинетно проучване на вътрешни документи, стратегии, планове на Община Челопеч относими към процеса на взаимодействие на общинската администрация с НПО, бизнеса и обществеността.

Аналитичния доклад е разработен в рамките на Дейност 1 /Изследване и анализ на текущото състояние на гражданското участие в процеса на изпълнение и мониторинг на политики в община Челопеч/, Поддейност 2 /Провеждане на кабинетно проучване и анализ на първичните данни/ по проект № BG05SFOP001-2.025-0053.

 

– Провеждане на Информационна среща с представители на целевите групи по проект № BG05SFOP001-2.025-0053 ПО ОПДУ

На 13.12.2022 г., в заседателната зала на Община Челопеч се проведе Информационна среща по проект „Партньорство, делегирана власт и граждански контрол. Разработване на Модел за съвместно създаване на стойност, основан на „дизайн – мисленето“ /design thinking/, при проектиране и мониторинг на политики в Община Челопеч“.

Срещата беше открита от кмета на Община Челопеч, инж. Алекси Кесяков, който изрази желанието и усилията на общинската администрация за създаване и прилагане на подходящ механизъм, който, съчетавайки традиционни инструменти с иновативни подходи, да насърчи и повиши гражданското участие във формулирането и изпълнението на местни политики, което да допринесе за изграждането на ефективен диалог и партньорско управление в Община Челопеч.

По време на срещата експерти от „Европейски център по законодателство“ представиха резултатите от изпълнените до момента дейности по изследване и анализ на текущото състояние на гражданското участие в община Челопеч /Дейност 1/ и проучване и анализ на метода дизайн мислене /design thinking/ и добри практики основани на неговото прилагане /Дейност 2/.

Основните акценти в представените резултати от проведените проучвания се фокусират върху степента на участие, нагласи и мотивация на жителите на Община Челопеч за активно включване в местните политики. Заедно с това, беше представен методът „дизайн мислене“, който, като социална иновация може да способства за преодоляване на формализма в традиционните форми на гражданско участие и реално овластяване на гражданите за вземане на решения. Методът беше илюстриран с добри практики при неговото прилагане в малки общини в Дания, Франция и Испания.

На срещата, присъстваха представители на общинската администрация, неправителствени организации, местни клубове и бизнеса.