Проф. д-р Тенчо Колев

Проф. д-р Тенчо Колев

Учредител и председател на Европейски център по законодателство

Тенчо Колев е професор по Обща теория на правото в СУ „Св. Климент Охридски”.

Притежава дългогодишен опит в областта на законодателството, включително в качеството на Председател на Съвета по законодателство към Министър председателя на Република България, парламентарен секретар на Министерството на правосъдието. Притежава опит в изпълнението на над 30 проекта за университетско сътрудничество, обмен на студенти, докторанти и хабилитирани преподаватели с университети от ЕС и ЕИП.

Автор е на множество научни статии, студии,монографии, учебници и научни трудове в областта на общата теория на правото, теория на правотвоческата и правораздавателната дейност, сред които:

Теория на модерната държава, изд. Сиела, 2019г., ISBN: 9789542827740

Учебникът обхваща изчерпателно всички въпроси от конспекта по дисциплината Обща теория на държавата в юридическите факултети в страната. Това го прави незаменимо четиво за студентите по право. В книгата са разгледани и някои нови теми – например теория на полицейската държава и предизвикателствата, които Европейският съюз поставя пред националната държава.

Освен за студентите по право, учебникът ще бъде полезен и за тези, които изучават широк кръг от други хуманитарни специалности, като политология, социология и др.

Християнските ценности като преобразуващ фактор, изд. Сиела, 2019г., ISBN: 9789542823018

Книгата проследява генезиса на ценностите и ценностно ориентираната философия и тяхното проявление в правния ред. Анализирани са както библейски текстове, така и трудове на антични (Аристотел, Платон) и съвременни (Келзен, Жерар, Ролс и др.) автори.

 Теория на правото, изд. Сиела, 2015г.,  ISBN: 9789542817192

Трудът е посветен на фундаменталните проблеми на правото. В първата част са разгледани основни правни въпроси: система и структура на правото; разгледани са видовете източници на правото и тяхната юридическа сила; видове и основни характеристики на правните системи; понятие и същност на правната норма и юридическия факт; правно отношение – субекти, обект, субективни права и юридически задължения. Втората част е посветена на основните проблеми на правната методология – правното регулиране, правотворчеството и правораздаването. Обстойно са развити и темите за целта на правото – справедливо регулиране на обществените отношения и справедливо правораздаване, за които до момента липсваше сериозно научно изследване.

Учебникът ще е полезен както за студентите по право, които започват изучаването на това явление, така и за практикуващи юристи, които ще намерят отговорите на ключови принципни въпроси. С включените примери и яснотата си, учебникът може да се ползва и от неспециалисти в правната материя.

Правото и правата като културен феномен, изд. Сиела, 2015г., ISBN: 978-954-28- 1949-3

За първи път в българската юридическа литература е разгледан проблемът за културната същност на правата на човека и на самия правен ред. Целта на автора е чрез изследване на понятията „култура” и „дух” да  представи правото и правата на човека и гражданина като взаимнообусловени културни феномени. От тази отправна точка са разгледани  психологията и мултикултурализмът на двойката „Право-права” и правният плурализъм като културен феномен. Авторът отправя поглед и към новите предизвикателства пред правата на човека – виртуалната реалност и биотехнологиите.

Теория на правораздавателната дейност, Университетско изд. „Св.Климент Охридски“

Поредицата съдържа шест книги, издадени в периода 2010г. – 2013г., е замислена като опит да се осмислят всички проблеми, свързани с истината, с обосноваването и, със справедливостта, доказването и аргументирането, с формалната и неформалната логика, с ефективността на съдебната система, или да се анализира ролята на съдията при определяне на това, какво е правото във всеки конкретен спор. „Теория на правораздавателната дейност” е опит за обобщено изследване на действителността  към края на ХХ и началото на ХХІв. , което ще допринесе за нейното частично възприемане и създаване на нова теория на правораздавателната дейност, свързана с промените на обществото и държавата, които настъпват по силата на цивилизационните изменения.

Теория на правотворческата дейност, Университетско изд. „Св.Климент Охридски“, 2006г.

Трудът представлява опит за формиране на една теория на правотворческата дейност. По същество изследването има за цел създаване на юридическа праксеология, в центъра на която е поставен проблемът за ролята на нетипичния законодател, какъвто е правителството с неговата експертна администрация. Аргументира се идеята, че успешното законодателство е в зависимост от качеството на предпарламентарния етап на законодателството, включващ разработването на материята, подлежаща на правно регулиране, и съставянето на законопроектите.