Рецензентите за книгата

„Всичко за електронното управление в едно практическо ръководство“ представлява първото цялостно систематизирано представяне на правния режим на електронното управление. Заедно с изясняването на теоретичната основа и приложимия терминологичен комплекс е представен цялостният процес по предоставяне на електронни административни услуги. За пълнотата на изследването относно правната рамка на електронното управление в България определено допринасят систематичният анализ на правната регламентация на електронния документ, електронната идентификация и електронните удостоверителни услуги, както и практическите насоки, включени в сборника, свързани с прилагането на Общия регламент за защита на личните данни от публичните институции, осигуряването на мрежова и информационна сигурност и повторното използване на информация от обществения сектор и отворените данни. Това прави сборника безспорно актуален.

                                                                                                                  Проф. д-р Тенчо Колев


Сборникът „Всичко за електронното управление в едно практическо ръководство“ представлява цялостно систематизирано изследване на националната правна рамка и регламентите на ЕС, свързани с въвеждането и функционирането на електронното управление в България. Темата на изследването е изключително актуална. Авторите си поставят за цел да изяснят необходимата теоретичната основа и приложимия терминологичен комплекс, както и да предоставят конкретни практически насоки за прилагането на правните актове. … Сборникът би представлявал интерес не само за публичните институции, но и за академичната общност и юристите, чиято практика е свързана с разглежданата тематика като основа за дебат de lege ferenda по отношение на развитието на законодателството и неговото приложение в практиката.

                                                                                                              Доц. д-р Деница Топчийска


Представеният труд е пръв опит в нашата правна теория за цялостно и задълбочено изследване на актуалния проблем за електронното управление. Темата на труда е изключително актуална, а изследването е оригинално и като замисъл, и като опит да се разгърне както дискусия по темата, така и да се очертаят цялостните контури и глобалната проблематика за електронното управление. Същевременно проблематиката е значима не само за юридическата наука и практика, но и за цялостната регулация на обществените отношения, без оглед на сферата на държавно управление.

                                                                                                           Проф. д-р Стефка Наумова


 

Един от съществените проблеми пред електронното управление е, че нормативните актове в тази област са неразбираеми както за администрацията, така и за потребителите. За служителите в администрацията това неразбиране предизвиква страх и пречи на практическото прилагане на тези актове. За потребителите на услуги неразбирането води до нежелание да се ползват електронни услуги. Стратегическите и нормативните документи в областта на електронното управление отделят голямо внимание на темата за осигуряване на семантична съвместимост между информационните системи. Оказва се, че е по-лесно да се научат системите да си говорят, отколкото да се направи така, че администрацията и потребителите да разберат какво пише в закона, и Практическото ръководство помага да се реши точно този проблем.

                                                                                                                     Д-р Алеко Джилджов


Събитията напоследък, дори по болезнен начин, ни показват, че все повече дигиталното става „новото нормално“ и умението ни да се ползваме от него по обществено подходящ и необходим начин е облечено в правила, които излизат от далечните и често непознати селения на чисто юридическото и стават „норми в действие“, непосредствена част от реалния живот. … Практическо ръководство (бих казал дори – пътеводител) в най-пълния и точен смисъл на думата, даващо ни познание за многобройните норми и отношения, уреждащи виртуалното правно пространство, обхваща както немалкото български закони и подзаконови актове в тази област, така и европейски и световни правни разрешения, многообразна съдебна практика, прецеденти, хипотези. Заедно с това изкушените могат да се насладят на едно високоерудирано правнотеоретично изследване, с изискан и прецизен, но същевременно увлекателен и четивен стил, което напълно се вписва във все по-нарастващата, за радост, маса на научни изследвания в областта на информационното, дигиталното, интернет и каквито и други термини се появят, право. Тези, отдавна вече не нови, дисциплини трябва да заемат полагащата им се и все по-съществена част и в обучението на юристите, защото без съответното познание не може да се отговори на потребностите на съвременния свят. А е време и да осъзнаем, че аналоговото мислене, включително (и особено) юридическото, не е пригодно за разбиране и обясняване на дигиталния свят, смяната на парадигмите е наложително, но … това е друга тема …

                                                                                                                       Доц. д-р Орлин Радев


За книгата

Виж подробно съдържание

За кого е предназначено

Онлайн книжарница