Нашият опит

gdpr-eu_770x513Защита на личните данни

   „Европейски център по законодателство“ съдейства на повече от 30 администратори на лични данни, както в публичния, така и в частния сектор, да изпълнят изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните /GDPR/), с който се въведоха по – високи стандарти за защита на личните данни, по – широки права на физическите лица и нови задължения на администраторите на лични данни, в това число защита на личните данни на етапа на проектирането и по подразбиране. 

   За да изпълнят задълженията си, съгласно новите нормативни изисквания, администраторите на лични данни трябваше да извършат съответната организационна и вътрешно – нормативна подготовка, като за тази цел  експертите от „Европейски център по законодателство” реализираха следните услуги и дейности:

 1. Анализ на процесите по обработка на лични данни и оценка на риска.
 • Извършване на анализ на съществуващите процеси и процедури по събиране, обработка и съхранение на лични данни /GAP анализ на процесите/;
 • Извършване на дейности по управление на риска при обработването на лични данни и оценка на въздействието.
 • Изготвяне на План за действие за въвеждане на определените технически и организационни мерки;
 1. Разработване на вътрешно – нормативни документи, вътрешни процедури и механизми за отчетност.
 • Разработване на правила /в т. ч. вътрешно – нормативни документи/;
 • Разработване на вътрешни процедури за обработване на данни, предоставяне на информация на субектите на данните и практическото упражняване на правата на субектите на данни;
 • Разработване на контролни механизми и механизми за отчетност и известяване в съответствие с GDPR;

   „Европейски център по законодателсво“ проведе и над 60 въвеждащи и практически обучения в цялата страна. Въвеждащите обучения имаха за цел да запознаят заинтересованите лица с основните положения в Регламента, Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове по прилагането му, ръководствата и насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и Работната група по чл. 29 (след 25.05.2018 г. – на Европейския комитет по защита на данните).  Практическите обучения бяха насочени към правилното прилагане на нормативние изисквания и съдействие при внедряването на вече разработените правила, процедури, вътрешни контроли, организацията на работа и отчетността за изпълнение на изискванията на GDРR и привеждане в пълно съответствие с Регламента.

   За да отговори на нуждите на своите клиенти,  „Европейски център по законодателство” и до момента изпълнява функциите на Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) като осъществява консултативно – превантивни функции по всички въпроси, свързани с обработването и защитата на личните данни.

______________________________________________________________

Проект:

“Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление”

baner_variant1

Проектът е финансиран по договор на Община Самоков по проект “Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление” , договор с рег. М13-22-149/05.09.2014., Схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO002/13/2.2-14, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.

Общата цел на проекта бе насочена към повишаване компетентността на служителите в общинските администраци и кметствата на територията на общините Самоков, Червен бряг и Роман чрез участие в специализирани и тематични обучения  за повишаване капацитета за въвеждане и прилагане на електронно управление.

Провеждането на външното  специализирано обучение /ДЕЙНОСТ ІІІ: „Провеждане на външно специализирано обучение за изграждане и предодставяне на електронни административни услуги /ЕАУ/ и създаване на споделени отговорности за по – добри резултати”/ бе изпълнено от ДЗЗД „ Е-ОБЩИНА.БГ”  по Договор № М13-22-149/05.09.2014г.-U-08/  от 07.04.2015г., където „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика”   е водещ партньор.

Основната цел на външното  специализирано обучение бе да подготви  общинската администрация на общините – партньори за нов, модерен етап на ефективно управление чрез изграждане и повишаване на вече придобити знания, компетентност и умения в контекста на развитие на информационната среда за прилагане на управленски и лидерски компетентности за въвеждане и предоставяне на електронни административни услуги.

Обучението бе разделено на Модули, както следва:

МОДУЛ 1. ВЪВЕЖДАЩ КУРС. Интернет право. Правен режим на регулиране на информационните технологии.

МОДУЛ 2. СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС.  Въвеждане на електронни административни услуги/ЕАУ/. /Правен режим на ЕАУ/. 

МОДУЛ 3. ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ.  Изграждане на умения за координация и изработване на вътрешни документи в звената на администрацията за въвеждане на ЕАУ, в реална работна среда.

МОДУЛ 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН КУРС И ДИСКУСИЯ. 

Ефикасни и ефективни трансгранични обществени услуги между европейските публични администрации.

В рамките на проекта бяха обучени 85 участника /представители от трите общини/.

С участието на представителите на трите общини бяха разработени:

-План за въвеждане на електронни административни услуги, съобразно спецификата на всяка общината и нейната административна структура;

-Рамка за изработване на вътрешни правила за електронен документооборот между отделните звена на администрацията /за всяка община/;

-Ръководство за въвеждане на ЕАУ;

Повече информация за проекта, може да откриете тук:

http://e-obshtina.zop-services.com/ 

Постигнати цели:

-Повишаване професионалната компетентност на служителите в администрациите на общините – партньори, чрез придобиване на широка правна култура за регулиране на обществените отношения, реализирани посредством информационните технологии.

-Повишаване професионалната компетентност на служителите в администрацията, чрез придобиване на знания, свързани с регулаторната рамка за въвеждането и предоставянето на административни услуги по електронен път.

-Придобиването на специализирани умения и компетентност за въвеждане на електронни административни услуги и електронен документооборот в реална работна среда.

-Повишаване професионалната компетентност на служителите в администрациите чрез създаване и/или усъвършенстване на ключови управленски, оперативни и организационни умения за формиране на политики в областта на електронното управление, съобразно нуждите на обществото и тяхното реализиране в нормативни актове от местно значение;

– Подобряване на личната ефективност на служителите чрез формиране/допълване на знания и компетентност за основните стратегически документи и съществуващото предметно законодателство за изграждане на електронно правителство и въвеждане на електронни услуги в общинската дейност;

-Придобиване на знания и умения за  иницииране и приоритизиране на услугите, предоставяни по електронен път от съответната администрация, съставяне на вътрешни документи, свързани с управлението на автоматизираните процеси, както и инегрирането им с останалите процеси, на базата вътре-екипна координация между звената както в отделната администрация, така и между администрациите на общините – партньори.

________________________________________________________________________________

„Профил на купувача“

56-208x69

„Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика” сътрудничи с община Своге и „Многопрофилна болница за    активно лечение “ – Своге ЕООД  за изпълнение на дейности за изработване на Вътрешни правила за поддържане на електронен профил на купувача и разширяване функционалността на създадения електронен профил, съгласно изискванията на приетия от Народното събрание на РБ Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки /обн. ДВ. бр. 40, от 13.05.2014г./

За изпълнението на тази услуга, „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика” реализира следните дейности:

І. Дейност 1.

 • Проучване на вътрешните правила на общинската администрация, имащи отношение към провеждането на обществените поръчки;
 • Изработване на Вътрешни правила за поддържане на електронен профил на купувача, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за електронното управление;
 • Синхронизиране на действащите вътрешните правила на общинската администрация;
 • Изработване и/или промяна в длъжностните характеристики на служителите, натоварени с функции, съгласно новите Вътрешни правила.   

ІІ. Дейност 2.

 • Консултиране на интегрирането на Вътрешните правила в електронни процедури в рамките на сайта на общината.

  ІІІ.  Дейност 3.

 • Квалифицирано обучение на служителите за въведение в новите законови изисквания и работа с електронната система, включително работа с електронни документи, съгласно Закона за електронното управление и Наредба за електронни административни услуги;

 ІV. Дейност 4.

 • Консултиране при цялостната подготовка и провеждане на обществени поръчки след въвеждане на новите правила.

________________________________________________________________________________

„Общински план за развитие на Община Благоевград за периода 2014 – 2020г.”

1379488878

„Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика” изготви „Общински план за развитие на Община Благоевград за периода 2014 – 2020г.”

Изработването на „Общински план за развитие на Община Благоев1385133262град за периода 2014 – 2020г.” премина през следните фази:

Фаза 1. Предварителни проучвания. 

 1. Проучване на всички налични документи за стратегически планиране на общината и събиране на актуална статистическа информация;
 2. Изработване и разпространение на секторни анкети за допълнителна информация от общината;
 3. Създаване на секторни групи за работа по плана, на основа на отделни секторни политики /общински служители, държавни институции, икономически и социални партньори, образователни и културни институции/;

Фаза 2. Теренни проучвания и консултации.

 1. Осъществяване на познавателни посещения на населените места в общината. Провеждане на интервюта с кметове и кметски наместници;
 2. Провеждане на профилирани консултации с общинската администрация;
 3. Консултиране с общественото мнение чрез създаване на общински електронен форум на страницата на Община Благоевград;

Фаза 3. Междинно съгласуване – обсъждане на основните проблеми на общината, стратегически цели и приоритети.

 1. Работни срещи в рамките на създадените секторни групи с общинската администрация, с представители на различни организационни структури на територията на Общината;
 2. Работна среща с представители на ОбС Благоевград по визията, приоритетите и мерките на плана;
 3. Провеждане на анкета към заинтересовени лица с различен профил.

Фаза 4. Изготвяне предварителен Общински план за развитие.

Фаза 5. Представяне на предварителния план за обсъждане.

1.Представяне в подходяща форма (публични дискусии, семинари, печатни материали, видеоматериали) на информация за предвижданията на общинския план за развитие за периода до 2020 г., за ролята на гражданите и на бизнеса по отношение определянето на приоритетите за развитие на общината и реализацията им и очакваните резултати в икономическата, социалната сфера, в областта на техническата инфраструктура и околната среда;

2.Фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публично-частни партньорства и реализацията на проекти на тази основа в публичния сектор, насочени към подобряване на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса;

3.Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет, общинската администрация, социалните и икономическите партньори,  неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване висока ефективност при изпълнението на плана;

4.Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на развитието на общината за повишаване ефикасността на публичните разходи и осигуряването на по-голяма добавена стойност за общината;

5.Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество за формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за реализация на плана.

Общинският план за развитие се обсъжда и съгласува със заинтересуваните органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината в рамките на обществен форум, разделен на сесии по отделни фокус групи.

Фаза 6. Изготвяне на окончателен документ „Общински план за развитие на    Община Благоевград 2014 – 2020г.”

Фаза 7. Изготвяне на Програма за реализация на Общински план за развитие.

В програмата се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите.

Документът   може да откриете тук:

http://www.blgmun.com/cat37/1000/2014-2020.html