Нашият опит

„Лекс електроника“ ООД

организира курс на тема

Специалист по защита на лични данни – практически задачи (40 учебни часа)

16 април – 02 май 2018г. – гр. София, Хотел Бристол  

Краен срок за заявки: 13.04.2018 г.

 Участниците в този курс ще могат:

 • да определят безгрешно кои данни са лични данни;
 • да идентифицират фигурите на администратор, съвместни администратори и обработващи лични данни;
 • да изготвят и поддържат регистър на дейностите по обработка на личните данни;
 • да осигурят спазването на принципите за защита на личните данни при обработката на лични данни;
 • да осигурят упражняването на права от субектите на данните;
 • да определят кога ще е необходима оценка на въздействието върху защитата на личните данни;
 • да управлявате рисковете пред защитата на личните данни;
 • да осигурят необходимото ниво на информационна сигурност на данните;
 • да действат адекватно в случай на нарушение на сигурността;
 • да осигурят законност при трансфер на лични данни в трети страни или международни организации;
 • да определят компетентния надзорен орган.

Присъстващите на този курс ще получат:

-Учебни материали;

-Индивидуални консултации с доказани експерти и университетски преподаватели;

-Сертификат за Специалист по защита на лични данни (САМО за успешно издържалите предвидения тест).

 Цена:  1500 лева с ДДС

10% oтстъпкa: – от таксата за втори и всеки следващ участник от една организация.

 В таксата са включени: учебни материали, кафе, лек обяд – сандвичи (в дните с целодневно обучение), безалкохолни напитки.

 

Програма на курса:

Програма за практически курс „Специалист по защита на личните данни“

Наименование на модула Продължителност в учебни часове  Лектор
Ден 1 (понеделник)

16.04

Основни правни понятия. Основни понятия при защитата на личните данни

Практическа задача:

Решаване на казус

3 Гл. ас.д-р Симеон Гройсман
Ден 2 (сряда)

18.04

Установяване на нивото на защита на личните данни в организацията

Водене на регистър на дейностите по обработка на личните данни

Практическа задача:

Инвентаризация на лични данни и процеси по обработка

3 Д-р Маргарита Хубенова
Ден 3 (петък)

20.04

Принципи за защита на личните данни

Практическа задача: Определяне на основание за законна обработка на личните данни

3

 

Гл. ас.д-р Симеон Гройсман
Ден 4 (събота)

21.04

Права на субектите на данни

 

4 Доц. д-р Ирина Цакова
Ден 4 (събота)

21.04

Практически аспекти във връзка с упражняването на права:

-Процедура за разглеждане на искания за упражняване на права

-Изготвяне на съобщение за поверителност

-Получаване и оттегляне на съгласие

4 Доц. д-р Ирина Цакова
Ден 5 (понеделник)

23.04

Въведение в информационната сигурност. Видове атаки към сигурността на информацията, характерни особености и методи за разпознаване.

Сигурност при обмен на електронни съобщения (email кореспонденция).

Употреба на пароли, многофакторна идентификация и криптиране.

3 Магдалена Червенкова

Петър Вировски

Ден 6 (сряда)

25.04

Електронен обмен на файлове. Рискове и защити за опазване на сигурността на информацията при обмен.

Защита на информацията намираща се върху преносими носители.

Политики и процеси за защита на информацията.

Социално инженерство (Social Engineering)

3 Магдалена Червенкова

Петър Вировски

Ден 7 (петък)

27.04

Управление на риска

Практически задачи:

-Попълване на списък на активите и списък на процесите;

-Определяне на действията за овладяване и третиране на риска и възможностите

3 Елинка Рашкова
 

Ден 8 (събота)

28.04

Изисквания по отношение на сигурността на личните данни. Процедура при нарушаване на сигурността на информацията

Практически задачи:

-Съобщаване на КЗЛД при инцидент;

-Съобщаване на субектите на данните при инцидент.

 

3  

 

 

 

Д-р Маргарита Хубенова

Оценка на въздействието върху защитата на личните данни.

Практическа задача:

Преценка за необходимост от оценка на въздействието

3
Лични данни на работното място

Практическа задача: Осигуряване на законност на видеонаблюдението на работното място

2 Д-р Александра Айтова
Ден 9 (понеделник)

30.04

Длъжностно лице по защита на данните. Трансфер на данни

Практическа задача: Изготвяне на длъжностна характеристика на ДЛЗД

3 Гл.ас.д-р Симеон Гройсман
Ден 10 (сряда)

02.05

Надзорен орган 2 Петър Славчев
Изпит за завършване на обучението- тест, вкл. въпроси свързани с казуси 1

 

Лектори:

Доц.д-р Ирина Цакова

Ирина Цакова е доцент по Информационно право в Международното висше бизнeс училище, хоноруван доцент в „Университет за национално и световно стопанство“, доктор по право Софийски университет “Св. Кл. Охридски”; магистър по Право, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, Юридически факултет. Автор е на изследвания на правните проблеми при прилагане на законодателството в областта на електронното управление. Консултант по електронно управление. Член на Работна група за изработване на Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020г.

Гл. Ас. д-р Симеон Гройсман

Симеон Гройсман  е гл. асистент по Обща теория на правото в Юридическия факултет на Софийски университет.  Доктор по право Софийски университет “Св. Кл. Охридски”. Магистър по Право, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, Юридически факултет.  Научни интереси в областта на Теория на правото, Правни проблеми на информационното общество, Юридическа техника, Използване на съвременни технологии в юридическото образование. Автор на изследвания в посочените области. Има участия в национални и международни конференции. Адвокат с опит в сферата на гражданското търговското право, регистърни производства, търговска несъстоятелност.

Д-р Маргарита Хубенова

Маргарита Хубенова е доктор по Информационно право в Софийски университет “Св. Кл. Охридски”. Магистър по Право, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, Юридически факултет. Хоноруван асистент по правна информатика в периода 2013-2015 г. Научни интереси в областта на електронната идентификация, електронното управление, защитата на личните данни. Автор на публикации по тези теми. Опит при изготвянето на правни и бизнес анализи, на технически задания за системи за електронно управление и на стратегически документи в областта на електронното управление.

Д-р Александра Айтова

Доктор Александра Айтова, експерт по човешки права, дългогодишен адвокат и юридически съветник на най-голямата social networking service компания в България. Понастоящем д-р Айтова е консултант по защита на личните данни в компании от ИКТ сектора.

Елинка Рашкова

Елинка Рашкова е одитор на системи за управление на качеството от 2009 г. до настоящия момент мениджър по качеството в обучителна организация от 2012 г. до настоящия момент; член на Сдружение „Клуб 9000“ – национална професионална организация на лица, заинтересовани от популяризирането и реализирането в Република България на системи за управление на качеството; практически опит в разработване, внедряване, поддържане, оценяване и подобряване на системи за управление на качеството и сигурността на информацията в различни браншове, консултация и подготовка на технически досиета и декларации за съответствие при оценка на съответствието на продукти и поставяне на СЕ марка.

Петър Славчев

Петър Славчев e хоноруван асистент правна информатика в Юридическия факултет на Софийски университет. Докторант по Информационно право в Юридическия факултет на Софийски университет.  Магистър по Право, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, Юридически факултет.

Научни интереси в областта: защитата на личните данни, електронните съобщения, електронното управление, правната информатика. Професионалният му опит включва работа като юрисконсулт в отдел „Правен“ на Феста Холдинг АД и юрисконсулт в отдел „Регулации“ на Мобилтел ЕАД.

Магдалена Червенкова

Магдалена Червенкова притежава магистърска степен по Бизнес Информатика от Университета за Национално и Световно Стопанство. Занимава се с информационна сигурност, защита на данните и управление на информационните технологии. Специалист с опит в разработката и внедряването на системи за управление на информационната сигурност в съответствие със стандартите ISO 27 001 и PCI DSS. Участва във внедряването и поддръжката на системи за управление в съответствие с ISO 20 000 и ISO 9001. Притежава над 7 години опит в осигуряване на качеството, събиране и обработка на изисквания, функционална оценка, бизнес анализ и прилагането им в множество бизнес области.

Петър Вировски

Петър Вировски притежава бакалавърска степен по Телекомуникации от Нов Български Университет. Професионалните му интереси са свързани с областите информационна сигурност и ИТ инфраструктура. Сертифициран специалист от QualysGuard в областта „Управление на уязвимости“. Участвал е в семинари организирани от Нов Български Университет и НВУ „Васил Левски“ на теми: „Защита на информацията в GSM мрежа“ и „Кибер заплахи за интернет потребителите“. Автор е на няколко публикации: „Управление на риска в ИТ“, „Проект и дизайн за заглушител за GSM честота“, „Защита на информация и сигурност в GSM мрежите“.

 

Проект:

“Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление”baner_variant1

Проектът е финансиран по договор на Община Самоков по проект “Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление” , договор с рег. М13-22-149/05.09.2014., Схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO002/13/2.2-14, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.

Общата цел на проекта бе насочена към повишаване компетентността на служителите в общинските администраци и кметствата на територията на общините Самоков, Червен бряг и Роман чрез участие в специализирани и тематични обучения  за повишаване капацитета за въвеждане и прилагане на електронно управление.

Провеждането на външното  специализирано обучение /ДЕЙНОСТ ІІІ: „Провеждане на външно специализирано обучение за изграждане и предодставяне на електронни административни услуги /ЕАУ/ и създаване на споделени отговорности за по – добри резултати”/ бе изпълнено от ДЗЗД „ Е-ОБЩИНА.БГ”  по Договор № М13-22-149/05.09.2014г.-U-08/  от 07.04.2015г., където „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика”   е водещ партньор.

Основната цел на външното  специализирано обучение бе да подготви  общинската администрация на общините – партньори за нов, модерен етап на ефективно управление чрез изграждане и повишаване на вече придобити знания, компетентност и умения в контекста на развитие на информационната среда за прилагане на управленски и лидерски компетентности за въвеждане и предоставяне на електронни административни услуги.

Обучението бе разделено на Модули, както следва:

МОДУЛ 1. ВЪВЕЖДАЩ КУРС. Интернет право. Правен режим на регулиране на информационните технологии.

МОДУЛ 2. СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС.  Въвеждане на електронни административни услуги/ЕАУ/. /Правен режим на ЕАУ/. 

МОДУЛ 3. ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ.  Изграждане на умения за координация и изработване на вътрешни документи в звената на администрацията за въвеждане на ЕАУ, в реална работна среда.

МОДУЛ 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН КУРС И ДИСКУСИЯ. 

Ефикасни и ефективни трансгранични обществени услуги между европейските публични администрации.

В рамките на проекта бяха обучени 85 участника /представители от трите общини/.

С участието на представителите на трите общини бяха разработени:

-План за въвеждане на електронни административни услуги, съобразно спецификата на всяка общината и нейната административна структура;

-Рамка за изработване на вътрешни правила за електронен документооборот между отделните звена на администрацията /за всяка община/;

-Ръководство за въвеждане на ЕАУ;

Повече информация за проекта, може да откриете тук:

http://e-obshtina.zop-services.com/ 

Постигнати цели:

-Повишаване професионалната компетентност на служителите в администрациите на общините – партньори, чрез придобиване на широка правна култура за регулиране на обществените отношения, реализирани посредством информационните технологии.

-Повишаване професионалната компетентност на служителите в администрацията, чрез придобиване на знания, свързани с регулаторната рамка за въвеждането и предоставянето на административни услуги по електронен път.

-Придобиването на специализирани умения и компетентност за въвеждане на електронни административни услуги и електронен документооборот в реална работна среда.

-Повишаване професионалната компетентност на служителите в администрациите чрез създаване и/или усъвършенстване на ключови управленски, оперативни и организационни умения за формиране на политики в областта на електронното управление, съобразно нуждите на обществото и тяхното реализиране в нормативни актове от местно значение;

– Подобряване на личната ефективност на служителите чрез формиране/допълване на знания и компетентност за основните стратегически документи и съществуващото предметно законодателство за изграждане на електронно правителство и въвеждане на електронни услуги в общинската дейност;

-Придобиване на знания и умения за  иницииране и приоритизиране на услугите, предоставяни по електронен път от съответната администрация, съставяне на вътрешни документи, свързани с управлението на автоматизираните процеси, както и инегрирането им с останалите процеси, на базата вътре-екипна координация между звената както в отделната администрация, така и между администрациите на общините – партньори.

 

„Профил на купувача“    56-208x69

„Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика” сътрудничи с община Своге и „Многопрофилна болница за    активно лечение “ – Своге ЕООД  за изпълнение на дейности за изработване на Вътрешни правила за поддържане на електронен профил на купувача и разширяване функционалността на създадения електронен профил, съгласно изискванията на приетия от Народното събрание на РБ Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки /обн. ДВ. бр. 40, от 13.05.2014г./

За изпълнението на тази услуга, „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика” реализира следните дейности:

І. Дейност 1.

 • Проучване на вътрешните правила на общинската администрация, имащи отношение към провеждането на обществените поръчки;
 • Изработване на Вътрешни правила за поддържане на електронен профил на купувача, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за електронното управление;
 • Синхронизиране на действащите вътрешните правила на общинската администрация;
 • Изработване и/или промяна в длъжностните характеристики на служителите, натоварени с функции, съгласно новите Вътрешни правила.   

ІІ. Дейност 2.

 • Консултиране на интегрирането на Вътрешните правила в електронни процедури в рамките на сайта на общината.

  ІІІ.  Дейност 3.

 • Квалифицирано обучение на служителите за въведение в новите законови изисквания и работа с електронната система, включително работа с електронни документи, съгласно Закона за електронното управление и Наредба за електронни административни услуги;

 ІV. Дейност 4.

 • Консултиране при цялостната подготовка и провеждане на обществени поръчки след въвеждане на новите правила.

 

„Общински план за развитие на Община Благоевград за периода 2014 – 2020г.”

1379488878

„Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика” изготви „Общински план за развитие на Община Благоевград за периода 2014 – 2020г.”

Изработването на „Общински план за развитие на Община Благоев1385133262град за периода 2014 – 2020г.” премина през следните фази:

Фаза 1. Предварителни проучвания. 

 1. Проучване на всички налични документи за стратегически планиране на общината и събиране на актуална статистическа информация;
 2. Изработване и разпространение на секторни анкети за допълнителна информация от общината;
 3. Създаване на секторни групи за работа по плана, на основа на отделни секторни политики /общински служители, държавни институции, икономически и социални партньори, образователни и културни институции/;

Фаза 2. Теренни проучвания и консултации.

 1. Осъществяване на познавателни посещения на населените места в общината. Провеждане на интервюта с кметове и кметски наместници;
 2. Провеждане на профилирани консултации с общинската администрация;
 3. Консултиране с общественото мнение чрез създаване на общински електронен форум на страницата на Община Благоевград;

Фаза 3. Междинно съгласуване – обсъждане на основните проблеми на общината, стратегически цели и приоритети.

 1. Работни срещи в рамките на създадените секторни групи с общинската администрация, с представители на различни организационни структури на територията на Общината;
 2. Работна среща с представители на ОбС Благоевград по визията, приоритетите и мерките на плана;
 3. Провеждане на анкета към заинтересовени лица с различен профил.

Фаза 4. Изготвяне предварителен Общински план за развитие.

Фаза 5. Представяне на предварителния план за обсъждане.

1.Представяне в подходяща форма (публични дискусии, семинари, печатни материали, видеоматериали) на информация за предвижданията на общинския план за развитие за периода до 2020 г., за ролята на гражданите и на бизнеса по отношение определянето на приоритетите за развитие на общината и реализацията им и очакваните резултати в икономическата, социалната сфера, в областта на техническата инфраструктура и околната среда;

2.Фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публично-частни партньорства и реализацията на проекти на тази основа в публичния сектор, насочени към подобряване на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса;

3.Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет, общинската администрация, социалните и икономическите партньори,  неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване висока ефективност при изпълнението на плана;

4.Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на развитието на общината за повишаване ефикасността на публичните разходи и осигуряването на по-голяма добавена стойност за общината;

5.Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество за формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за реализация на плана.

Общинският план за развитие се обсъжда и съгласува със заинтересуваните органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината в рамките на обществен форум, разделен на сесии по отделни фокус групи.

Фаза 6. Изготвяне на окончателен документ „Общински план за развитие на    Община Благоевград 2014 – 2020г.”

Фаза 7. Изготвяне на Програма за реализация на Общински план за развитие.

В програмата се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите.

Документът   може да откриете тук:

http://www.blgmun.com/cat37/1000/2014-2020.html