Съдържание

ЗА КНИГАТА ………………………………………………………………………………………………………………….19

ПРЕДГОВОР…………………………………………………………………………………………………………………..21

БЛАГОДАРНОСТИ……………………………………………………………………………………………………….29

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ…………………………………………………………………………………..30

 

ЧАСТ ПЪРВА

ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВА ПЪРВА

ВЪВЕДЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ – Маргарита Хубенова…………35

Раздел I

СТРАТЕГИЧЕСКА И ПРАВНА РАМКА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ……….37

 1. Понятия за електронно управление и електронно правителство…………………………37
 2. Стратегически документи……………………………………………………………………………………39

2.1. Европейски стратегически документи……………………………………………………………………………39

2.2. Национални стратегически документи за е-управление………………………………………………40

2.3. Архитектура на електронното управление…………………………………………………………………….42

 1. Правна рамка на електронното управление…………………………………………………………43

3.1. Обща уредба на електронното управление…………………………………………………………………….43

3.2. Специална уредба в съответните области на политики………………………………………………..45

 1. Принципи на електронното управление………………………………………………………………45

4.1. Принципи съгласно европейските стратегически документи………………………………………45

4.2. Принципи съгласно националните стратегически документи……………………………………..46

Раздел II

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ……..47

 1. Обхват на закона…………………………………………………………………………………………………47
 2. Еднократно създаване и многократно използване на данни………………………………..49

2.1. Задължение за еднократно събиране и създаване на данни…………………………………………50

2.2. Задължения за служебно уведомяване и автоматизирано предоставяне…………………….53

2.3. Служебен обмен при комплексно административно обслужване……………………………….54

 1. Електронни административни услуги………………………………………………………………….55

3.1. Понятие за електронна административна услуга………………………………………………………….55

3.2. Нива на предоставяне на услугите по електронен път………………………………………………….58

3.3. Видове електронни услуги………………………………………………………………………………………………60

 1. Вътрешни електронни административни услуги…………………………………………………61
 2. Удостоверителни административни услуги………………………………………………………….64
 3. Отчитане на единно астрономическо време………………………………………………………..65

6 │ ВСИЧКО ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В ЕДНО ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО

Раздел III

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ……………………………………………………………………………………….66

 1. Министерски съвет……………………………………………………………………………………………..66

1.1. Правомощия на Министерския съвет……………………………………………………………………………66

1.2. Съвети към Министерския съвет…………………………………………………………………………………..67

 1. Председател на Държавна агенция „Електронно управление“……………………………..69

2.1. Правомощия на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“………..69

2.2. Държавна агенция „Електронно управление“……………………………………………………………….72

Заключение……………………………………………………………………………………………………………………………..73

Използвани източници…………………………………………………………………………………………………………..74

ГЛАВА ВТОРА

УЧАСТНИЦИ В ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ – Ирина Цакова………………….75

Въведение………………………………………………………………………………………………………………………………..75

Раздел I

ДОСТАВЧИЦИ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ……………………76

 1. Признаци и основни характеристики на понятието „доставчик на електронни административни услуги“…………………………………………………………….76

1.1. Въвеждане в легалната дефиниция за доставчик на електронни административни услуги…………………………………………………………………………………………………76

1.2. Общи признаци на доставчиците на електронни административни услуги……………….78

 1. Административните органи като доставчици на административни услуги…………83

2.1. Въвеждане в легалната дефиниция………………………………………………………………………………..83

2.2. Органи на изпълнителната власт……………………………………………………………………………………85

2.3. Носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон………………..90

 1. Лица, осъществяващи публични функции, и доставчици на обществени услуги като доставчици на електронни административни услуги…………………………………..96

3.1. Общи положения…………………………………………………………………………………………………………….96

3.2. Организации, предоставящи обществени услуги………………………………………………………….98

3.3. Лица, осъществяващи публични функции…………………………………………………………………..105

Раздел II

ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ…………………..115

 1. Предварителни въпроси и терминологични уточнения…………………………………….115

1.1. Предварителни въпроси, свързани с дефиницията за получатели на ЕАУ ……………….115

1.2. Терминологични уточнения относно понятията „потребител“ и „получател на електронни административни услуги“ ……………………………………………………………………118

 1. Получател на електронни административни услуги съгласно чл. 9, ал. 2 от ЗЕУ……121

2.1. Понятието „гражданин“ като получател на електронна административна услуга……121

2.2. „Организациите“ като получатели на електронни административни услуги …………..128

2.3. Пълномощници при предоставяне на електронни административни услуги. Електронно овластяване………………………………………………………………………………………………..130

2.4. Посредник при заявяване на електронни административни услуги …………………………133

Заключение……………………………………………………………………………………………………………………………134

Използвани източници…………………………………………………………………………………………………………134

ГЛАВА ТРЕТА

ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ – Ирина Цакова…………………………………………………136

Въведение……………………………………………………………………………………………………………………………..136

Раздел I

ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТ И ДОКУМЕНТ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ…………………137

 1. Отграничаване от традиционното понятие за хартиен документ ……………………..137

1.1. От документа „вещ“ към документа „процес“……………………………………………………………..137

1.2. Връзка между информация и материален носител …………………………………………………….140

1.3. Съществуващ и несъществуващ документ. Статичен и динамичен документ. (Промяна в традиционните представи) ………………………………………………………………………145

 1. Индивидуализация и специфики на електронния документ………………………………151

2.1. „Оригинал“ и „копие“ на електронния документ………………………………………………………..151

2.2. Метаданни на електронния документ………………………………………………………………………….152

2.3. Специфики на електронния документ и метаданните, изведени от практиката на международните арбитражни производства…………………………………………………………..158

2.4. Специфики на електронния документ, изведени в прецедентното право ………………..162

Раздел II

НОРМАТИВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОНЯТИЕТО „ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТ“……168

 1. Механизъм на правно регулиране и електронен документ ………………………………..168

1.1. Особености на правните отношения като част от механизма на регулиране на виртуалното пространство. Юридически факти…………………………………………………….168

1.2. Юридически факти в електронна среда………………………………………………………………………..171

1.3. Изисквания към електронния документ от гледна точка на механизма на правно регулиране ……………………………………………………………………………………………………174

 1. Нормативно установяване на понятието „електронен документ“………………………178

2.1. Електронен обмен на данни (EDI) и съобщение с данни (data message). Развитие на легалното понятие за електронен документ…………………………………………….178

2.2. Легална дефиниция и правна сила на електронния документ в българското законодателство …………………………………………………………………………………………………………….183

2.3. Понятие за „електронно изявление“ като част от съдържанието на електронния документ ……………………………………………………………………………………………..186

 1. Преобразуване на документа от един на друг носител (хибридни документи) …..190

3.1. Нормативни правила за преобразуване на документи……………………………………………….190

3.2. Съдебна практика във връзка с преобразуване на документи от електронен на хартиен носител………………………………………………………………………………………………………..192

Използвани източници…………………………………………………………………………………………………………198

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ЕЛЕКТРОННИ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ – Ирина Цакова…………………….200

Въведение………………………………………………………………………………………………………………………………200

Раздел I

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ОТГРАНИЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРОННИТЕ УДОСТОВЕРЯВАНИЯ…………………………………………………………………………………………….201

 1. Същност и специфики на понятията „идентификация“„автентификация“ и „интегритет“…………………………………………………………………………………………………..201

1.1. Идентификация и автентификация на изявленията в електронна среда ………………….201

1.2. Интегритет (цялостност) на електронния документ като условие за автентичност…204

 1. Автентификация на електрония документ…………………………………………………………207

2.1. „Автор“, „титуляр“ и „издател“ на електронен документ…………………………………………….207

2.2. Практически въпроси, свързани с автентификацията на електронните документи …..212

Раздел II

ПРАВЕН РЕЖИМ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ……………………………………..220

 1. Същност на електронните удостоверителни услуги …………………………………………..220

1.1. Общи нормативни положения………………………………………………………………………………………220

1.2. Доставчици на удостоверителни услуги. Отговорност………………………………………………..222

3.1. Понятие и същност на електронния подпис. Удостоверителни услуги, свързани със …..създаване, валидиране и съхранение на електронен подпис ……………………………………..226

3.2. Удостоверителна услуга „електронен печат“ ……………………………………………………………….233

3.3. Удостоверителна услуга „електронен времеви печат“…………………………………………………235

3.4. Удостоверителна услуга „препоръчана електронна поща“………………………………………….236

3.5. Удостоверителна услуга „удостоверяване автентичността на уебсайт“ …………………….237

Заключение……………………………………………………………………………………………………………………………238

Използвани източници…………………………………………………………………………………………………………241

ГЛАВА ПЕТА

ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ – Маргарита Хубенова……………………………242

Въведение………………………………………………………………………………………………………………………………242

Раздел I

СЪЩНОСТ И ЕВРОПЕЙСКА УРЕДБА НА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ……………………………………………………………………………………………….243

 1. Понятие за електронна идентификация…………………………………………………………….243

1.1. Електронна идентификация съгласно европейската уредба……………………………………….243

1.2. Електронна идентификация съгласно законодателството на Р България………………….244

 1. Общоевропейска схема за електронна идентификация……………………………………..250

2.1. Условия за приемане на средство за електронна идентификация, издадено от другите държави членки…………………………………………………………………………..250

2.2. Нива на осигуреност……………………………………………………………………………………………………..251

Раздел II

НАЦИОНАЛНА СХЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ………………………..253

 1. Идентифицирани чрез схемата субекти…………………………………………………………….254
 2. Органи, отговорни за схемата……………………………………………………………………………257

2.1. Министър на вътрешните работи…………………………………………………………………………………257

2.2. Администратор на електронна идентичност и център за електронна идентификация….259

2.3. Председател на Държавна агенция „Електронно управление“……………………………………261

 1. Удостоверение за електронна идентичност………………………………………………………..262

3.1. Функции на удостоверението за електронна идентичност…………………………………………263

3.2. Данни, които се съдържат в средството за електронна идентификация……………………265

 1. Процедура за издаване на електронно удостоверение за самоличност……………….267
 2. Валидност, подновяване, спиране, възобновяване и прекратяване……………………270
 3. Проверка на електронната идентичност……………………………………………………………274

Заключение……………………………………………………………………………………………………………………………280

Използвани източници ………………………………………………………………………………………………………..282

ГЛАВА ШЕСТА

МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ В ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ (ОБЩА ЧАСТ) – Недко Тагарев………………283

Въведение………………………………………………………………………………………………………………………………283

Раздел I

ИНФОРМАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА СИГУРНОСТ……………………………………….283

 1. Връзка между информационна сигурност (ИС) и компютърна сигурност (КС)….283
 2. Оборудване и контрол, свързани с киберсигурността……………………………………….288
 3. Компютърна сигурност и контрол на достъпа……………………………………………………291
 4. Криптография и удостоверяване……………………………………………………………………….297
 5. Архитектура на компютърната сигурност………………………………………………………….301
 6. Общо представяне на киберзаплахите……………………………………………………………….304

Раздел II

МРЕЖОВА СИГУРНОСТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ БЕДСТВИЯ……………………..309

 1. Основни елементи на мрежовата сигурност……………………………………………………….309
 2. Откриване на проникване и възстановяване на информация……………………………313
 3. Система за архивиране на информацията………………………………………………………….319
 4. Дигитални разследвания/одити, свързани с подобряването на компютърната и мрежовата сигурност………………………………………………………………………………………325
 5. План за възстановяване и възстановяване на информация (План за възстановяване при бедствия)…………………………………………………………….327
 6. Управление на мрежовите активи и заплахи за мрежовата сигурност………………..329

Използвани източници…………………………………………………………………………………………………………334

ГЛАВА СЕДМА

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ОРГАНИ. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ – Траяна Тимева…………………………………………………….341

Въведение………………………………………………………………………………………………………………………………341

Раздел I

ПРАВЕН РЕЖИМ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ………………………………..342

 1. Основни понятия и отграничения ……………………………………………………………………342

1.1. Отношение на понятията „публичен орган“ и „доставчик на електронни административни услуги“……………………………………………………………………………………………..342

1.2. Понятията „администратор“, „обработващ“ и „съвместни администратори“…………..346

 1. Особености при прилагане на принципите за обработване на лични данни от публичните органи ……………………………………………………………………………………….353

2.1. Законосъобразност на обработката на лични данни ………………………………………………….353

2.2. Прилагане на принципа „добросъвестност и прозрачност“……………………………………….359

2.3. Конкретни и легитимни цели за обработване на лични данни…………………………………..360

2.4. Минимизиране на обработваните данни……………………………………………………………………..363

2.5. Точност и актуалност на личните данни………………………………………………………………………365

2.6. Период за съхранение на обработваните лични данни……………………………………………….367

2.7. Цялостност и поверителностна личните данни…………………………………………………………..368

2.8. Документиране и отчетност………………………………………………………………………………………….369

Раздел II

ОРГАНИЗАЦИОННА И ВЪТРЕШНОНОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ…………………………369

 1. Действия за практическото прилагане и изпълнение на изискванията на ОРЗД…………………………………………………………………………………………………………….369

1.1. Анализ на процесите по обработка на лични данни (GAP анализ)……………………………370

1.2. Оценка на съответствието на текущата обработка на лични данни с принципите на ОРЗД………………………………………………………………………………………………….371

1.3. Идентифициране и управление на риска при обработването на лични данни…………372

1.4. Оценка на въздействието върху защитата на личните данни (ОВЗД)……………………….374

1.5. Определяне и роля на Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД)…………………..378

1.6. Обучения на служителите……………………………………………………………………………………………..381

 1. Вътрешнонормативни правила и процедури за изпълнение на изискванията на Общия регламент относно защитата на данните……………………………………………382

2.1. Вътрешни правила/политика за защита на личните данни………………………………………..382

2.2. Съгласието като едно от правните основания за законосъобразна обработка на лични данни………………………………………………………………………………………………………………383

2.3. Предоставяне на точна, ясна и прозрачна информация на субектите на данни – принцип за „добросъвестност и прозрачност“……………………………………………………………385

2.4. Правила и начини за съхранение и унищожаване на личните данни………………………..388

2.5. Организационни и технически мерки за защита на личните данни……………………………389

2.6. Процедура за действие при нарушение на сигурността на личните данни……………….391

2.7. Упражняване на права от субектите на данни……………………………………………………………..394

2.8. Сигурност при обработване на лични данни от трети лица……………………………………….397

2.9. Създаване и поддържане на Регистър на дейностите по обработване на лични данни (чл. 30 от Регламент (ЕС) 2016/679)……………………………………………………398

2.10. Предоставяне на данни в трети държави или международни организации…………….400

Заключение……………………………………………………………………………………………………………………………402

Използвани източници…………………………………………………………………………………………………………403

ЧАСТ ВТОРА

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ГЛАВА ПЪРВА

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ – Ирина Цакова…………….411

Въведение………………………………………………………………………………………………………………………………411

Раздел I

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ…………………..412

 1. Управление на информационните ресурси, регистрите и базите данни от доставчиците на електронни административни услуги …………………………………412

1.1. Създаване на механизъм за планиране и внедряване на информационните ресурси ….412

1.2. Изисквания за достъп до регистри и бази данни на първичните администратори …..414

1.3. Публикуване на информация и ресурси в Портала за отворени данни…………………….416

 1. Проектиране на ЕАУ. Използване на е-форми и изисквания към форматите на електронните документи ………………………………………………………………………………417

2.1. Задължения на доставчиците при проектиране на електронни 6административни услуги …………………………………………………………………………………………………………………………….417

2.2. Видове и формати на електронни документи за заявяване на електронни административни услуги. Създаване и промяна на електронни форми (е-форми)……419

Раздел II

СИСТЕМИ ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ……………………………………………………………………………424

 1. Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги (Единен портал)…………………………………………………………424

1.1. Същност и функции на Единния модел ………………………………………………………………………424

1.2. Единен портал за достъп до електронни административни услуги …………………………..428

1.3. Система за електронна автентикация (е-авт)………………………………………………………………428

1.4. Система за електронни форми (е-форми) …………………………………………………………………..430

1.5. Система за е-оторизация ………………………………………………………………………………………………432

1.6. Система за електронни плащания към доставчици на услуги …………………………………..432

 1. Условия и ред за присъединяване на доставчиците на електронни административни услуги към компонентите на Единния модел…………………………435

2.1. Процедура по присъединяване към Единния модел…………………………………………………..435

2.2. Интеграция с Единния портал за достъп до електронни административни услуги (Портала). Изграждане на федериран портал………………………………………………………………437

2.3. Правила за интеграция към системата за електронна автентификация…………………….439

2.4. Присъединяване към Средата за електронни плащания ……………………………………………440

2.5. Присъединяване и оторизации към системата за сигурно електронно връчване ……442

Заключение……………………………………………………………………………………………………………………………443

Използвани източници…………………………………………………………………………………………………………444

ГЛАВА ВТОРА

ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИЧНОСТ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. ДОСТЪПНОСТ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ И МОБИЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ – Ирина Цакова……………………………………………………………………….445

Въведение………………………………………………………………………………………………………………………………445

Раздел І

ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИЧНОСТ (ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС) НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ……….446

 1. Електронен адрес на доставчиците на електронни административни услуги …….446

1.1. Понятието „електронен адрес“. Общи положения ……………………………………………………..446

1.2. Употреба на понятието „електронен адрес“ в нормативната уредба на електронните административни услуги. Електронен адрес и потребителски интерфейс (терминологични отграничения)……………………………………………………………….448

1.3. Електронна поща. Отношение на понятието към други легални дефиниции в българското законодателство, свързани с обмена на данни по електронен път ……457

1.4. Имената на домейните като електронен адрес ……………………………………………………………461

 1. Изисквания към наименованията на домейните и правила за формиране на адресите на електронната поща на административните органи като доставчици на електронни административни услуги…………………………………471

2.1. Общи положения…………………………………………………………………………………………………………..471

2.2. Формиране на наименованията на домейни и поддомейни на органите на изпълнителната власт……………………………………………………………………………………………….473

2.3. Формиране на адресите на електронната поща на административните органи ……….476

Раздел II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. ДОСТЪПНОСТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ И МОБИЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………………..478

 1. Задължения за предоставяне на информация …………………………………………………..478

1.1. Общи изисквания за начините и средствата за предоставяне на информация ………..478

1.2. Обем и съдържание на предоставената информация ………………………………………………..481

 1. Достъпност на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения ………………………………………………………………………………………………………488

2.1. Дефиниции и основни задължения за осигуряване на достъпност. Декларация за достъпност……………………………………………………………………………………………………………………..488

2.2. Институционална идентичност на интернет страниците на администрациите ………496

Заключение……………………………………………………………………………………………………………………………498

Използвани източници…………………………………………………………………………………………………………499

ГЛАВА ТРЕТА

ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ – Маргарита Хубенова………………………………………………………………………..501

Въведение………………………………………………………………………………………………………………………………501

Раздел I

ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ…………………………………………….502

 1. Електронна идентификация съгласно Закона за електронното управление……….502

1.1. Задължение за идентификация съгласно чл. 5 от ЗЕУ………………………………………………..503

1.2. Извършване на идентификация съгласно чл. 22 от ЗЕУ……………………………………………..507

1.3. Изключения от задължението за идентификация при предоставяне на административни услуги………………………………………………………………………………………….509

 1. Извършване на електронна идентификация при липса на национална схема за електронна идентификация…………………………………………………………………………..512

2.1. Идентификация с електронен подпис…………………………………………………………………………..512

2.2. Самостоятелни схеми за електронна идентификация…………………………………………………517

Раздел II

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ…………………………………..518

 1. Електронни подписи за удостоверяване на изявленията на заявителите на електронни административни услуги……………………………………………………………519

1.1. Приложение на общата регламентация на електронните подписи…………………………….519

1.2. Приложение на подзаконовата уредба, издадена на основание ЗЕУ, която урежда предоставянето на електронни административни услуги…………………………………………..520

1.3. Приложение на специфичната регламентацията на съответната административна услуга………………………………………………………………………………………………………………………………522

 1. Използване на електронни удостоверителни услуги от администрациите………….523

2.1. Обхват на Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в администрациите………………………………………………………………………………………………………..524

2.2. Видове електронни подписи, които администрациите използват……………………………..525

2.3. Лица, които могат да правят изявления от името на администрацията…………………….526

2.4. Ред за издаване на удостоверения на електронни подписи в администрациите……….527

2.5. Правила за използването на електронни подписи………………………………………………………530

2.6. Извършване на проверка на електронни подписи………………………………………………………531

2.7. Подновяване, спиране и прекратяване на удостоверенията за електронен подпис….532

2.8. Приложимост на другите удостоверителни услуги в електронното управление………534

Заключение……………………………………………………………………………………………………………………………536

Използвани източници…………………………………………………………………………………………………………537

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ – Ирина Цакова…………………………………………………………………………………..538

Въведение………………………………………………………………………………………………………………………………538

Раздел I

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАЯВЯВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ…………………………………………….539

 1. Заявяване на електронни административни услуги ………………………………………….539

1.1. Начини за подаване на заявление за електронна административна услуга ………………539

1.2. Извършване на електронна идентификация от заявителя………………………………………….547

1.3. Електронно плащане при заявяване на административна услуга………………………………549

1.4. Автентификация на искането за електронна административна услуга……………………..551

1.5. Примерни модели за идентификация на лицата и автентификация на искането при децентрализирано заявяване на електронни административни услуги …………….552

 1. Приемане на заявления за електронни административни услуги ………………………557

2.1. Потвърждаване на получаването на заявление за електронна административна услуга (проверка за съответствие) ……………………………………………………………………………….557

2.2. Проверка за допустимост и проверка за редовност на искането ……………………………….562

Раздел II

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ………………………………………………………………………….567

 1. Електронно връчване………………………………………………………………………………………..567

1.1. Общи правила за електронно връчване в АПК и ЗЕУ…………………………………………………567

1.2. Процедура за връчване на съобщения по реда на чл. 18а, ал. 10 от АПК…………………..573

 1. Съхранение на електронни документи ………………………………………………………………574

2.1. Общи изисквания за съхранение и архивиране на електронни документи ……………..574

2.2. Създаване и поддържане на електронен учрежденски архив (дългосрочно съхранение на електронни документи)…………………………………………………577

Заключение……………………………………………………………………………………………………………………………583

Използвани източници…………………………………………………………………………………………………………584

ГЛАВА ПЕТА

ОБМЕН НА ДАННИ И ДОКУМЕНТИ МЕЖДУ ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ – Маргарита Хубенова………..585

Въведение………………………………………………………………………………………………………………………………585

Раздел I

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ……………………………..586

 1. Понятие за оперативна съвместимост……………………………………………………………….586
 2. Регистри за оперативна съвместимост……………………………………………………………….588

2.1. Регистър на стандартите……………………………………………………………………………………………….588

2.2. Регистър на информационните обекти………………………………………………………………………..591

2.3. Регистър на регистрите………………………………………………………………………………………………….593

2.4. Административен регистър (Регистър на електронните услуги)……………………………….594

Раздел II

ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ ПРИ ОБМЕН НА ДОКУМЕНТИ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИИТЕ……………………………………………………………………………594

 1. Административната информационна система като предпоставка за извършване на обмен на документи между администрациите……………………………………………………595

1.1. Изисквания към административните информационни системи, предвидени в Наредбата за обмен на документи между администрациите………………………………………596

1.2. Изисквания към административните информационни системи, предвидени в НОИИСРЕАУ…………………………………………………………………………………………………………………601

 1. Обмен на документи между администрациите чрез Средата за обмен на електронни съобщения……………………………………………………………………………………..603

2.1. Изисквания за извършване на обмен…………………………………………………………………………..603

2.2. Практически стъпки при осъществяване на обмен на документи……………………………..604

Раздел III

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА УДОСТОВЕРИТЕЛНА И СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ………………………………………………………………………………608

 1. Изисквания към регистрите и базите данни………………………………………………………609
 2. Извършване на обмен на удостоверителна и справочна информация……………….613

2.1. Ред за присъединяване към средата за междурегистров обмен………………………………….613

2.2. Задължения на потребителя при използване на средата за междурегистров обмен…615

2.3. Права и задължения на първичните администратори на данни………………………………..615

2.4. Задължения на ДАЕУ за поддържане на средата за междурегистров обмен……………..616

Раздел IV

ОБМЕН МЕЖДУ ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ДРУГИ ЛИЦА……………………………………………………………………………………….616

 1. Обмен на електронни документи с органите на съдебната власт………………………..616
 2. Обмен в рамките на Европейския съюз……………………………………………………………..619

Вместо заключение ………………………………………………………………………………………………………………620

Използвани източници…………………………………………………………………………………………………………621

ГЛАВА ШЕСТА

ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА И МРЕЖОВА СИГУРНОСТ СЪГЛАСНО НАРЕДБА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННА И МРЕЖОВА СИГУРНОСТ – Недко Тагарев…………………622

Въведение……………………………………………………………………………………………………………………………..622

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………………………………….623

 1. Задължени субекти и обхват на Наредбата за минималните изисквания за информационна и мрежова сигурност……………………………………………………………….623
 2. Принципи …………………………………………………………………………………………………………624

Раздел II

МИНИМАЛНИ МЕРКИ ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ……626

 1. Управление на мрежовата и информационната сигурност…………………………………626

1.1. Роли и отговорности. Политика за сигурност …………………………………………………………….627

1.2. Документирана информация ……………………………………………………………………………………….630

1.3. Класификация на документацията……………………………………………………………………………….631

1.4. Управление на риска………………………………………………………………………………………………………635

1.5. Управление на информационните активи …………………………………………………………………..636

1.6. Сигурност на човешките ресурси ………………………………………………………………………………..636

1.7. Управление на взаимодействията с трети страни ………………………………………………………637

1.8. Управление на измененията в информационните активи ………………………………………….638

1.9. Сигурност при разработване и придобиване на информационни и комуникационни системи……………………………………………………………………………………………..639

 1. Защита………………………………………………………………………………………………………………639

2.1. Сегрегация……………………………………………………………………………………………………………………..640

2.2. Филтриране на трафика………………………………………………………………………………………………..641

2.3. Криптография………………………………………………………………………………………………………………..641

2.4. Администриране на информационните и комуникационните системи…………………….641

2.5. Среда за администриране …………………………………………………………………………………………….642

2.6. Управление на достъпите. Защита при отдалечен достъп/работа от разстояние……..643

2.7. Защита на хардуерни устройства, софтуер и фърмуер, зловреден софтуер,уебсървъри …………………………………………………………………………………………………………………….644

2.8. Физическа сигурност……………………………………………………………………………………………………..649

2.9. Защита на индустриални системи за контрол …………………………………………………………….649

2.10. Наблюдение ………………………………………………………………………………………………………………….649

2.11. Системни записи (logs) ………………………………………………………………………………………………..650

2.12. Управление и уведомяване за инциденти с мрежовата и информационната сигурност ……………………………………………………………………………………………………………………….651

 1. Устойчивост ……………………………………………………………………………………………………..652

3.1. Резервиране и архивиране на информация …………………………………………………………………652

3.2. Резервиране на компоненти на инфраструктурата …………………………………………………….653

3.3. Планове за непрекъсваемост ………………………………………………………………………………………..654

 1. Контрол…………………………………………………………………………………………………………….654

4.1. Одити ……………………………………………………………………………………………………………………………..654

4.2. Проверки за съответствие…………………………………………………………………………………………….655

4.3. Анкети…………………………………………………………………………………………………………………………….656

Раздел III

РЕГИСТЪР НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ УСЛУГИ…………………………………………………………..657

 1. Идентифициране на съществените услуги и на операторите на съществени услуги …657
 2. Поддръжка на информацията в Регистъра на съществените услуги…………………..658
 3. Защита на Регистъра на съществените услуги …………………………………………………..658
 4. Управление на достъпа до Регистъра на съществените услуги …………………………..658

Заключение……………………………………………………………………………………………………………………………659

Използвани източници ………………………………………………………………………………………………………..660

ГЛАВА СЕДМА

ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР И ОТВОРЕНИ ДАННИ. ОТВОРЕН КОД – Калина Георгиева……………..661

Въведение………………………………………………………………………………………………………………………………661

Раздел I

СЪЩНОСТ И ПРИНЦИПИ НА ПОВТОРНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР И ОТВОРЕНИ ДАННИ………………665

 1. Източници…………………………………………………………………………………………………………665
 2. Определения за повторно използване на информацията от обществения сектор и отворени данни……………………………………………………………………………………667

2.1. Повторно използване на информация от обществения сектор………………………………….667

2.2. Отворени данни……………………………………………………………………………………………………………..671

 1. Задължени лица и субекти на правото на повторно използване на информацията от обществения сектор и отворени данни……………………………..674

3.1. Задължени лица……………………………………………………………………………………………………………..675

3.2. Субекти на правото на повторно използване на информацията от обществения сектор и отворени данни……………………………………………………………………………………………….680

 1. Основни принципи за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване……………………………………………………………………………………..682

4.1. Общ принцип…………………………………………………………………………………………………………………683

4.2. Многократно повторно използване на информация от обществения сектор……………684

4.3. Прозрачност при предоставяне на информация от обществения сектор………………….685

4.4. Забрана за дискриминация при предоставяне на информация от обществения сектор……………………………………………………………………………………………………………………………..688

4.5. Забрана за ограничаване на свободната конкуренция………………………………………………..689

 1. Ограничения и изключения на правото на повторно използване на информация от обществения сектор…………………………………………………………….690

Раздел II

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ………………………………………………………………………………693

 1. Условия за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване…………………………………………………………………………………………………………693
 2. Процедура за предоставяне на информация за повторно използване………………..701
 3. Предоставяне на информация под формата на отворени данни………………………..704

3.1. Планиране на публикуване в отворен формат…………………………………………………………….705

3.2. Портал за отворени данни…………………………………………………………………………………………….707

3.3. Длъжностни лица по данните, администратори на профилите и администратори на Портала за отворени данни………………………………………………………………………………………709

3.4. Отчетност относно повторно използване на информация…………………………………………710

 1. Допълнителни задължения за проактивно предоставяне на информация от обществения сектор………………………………………………………………………………………710

4.1. Публикуване на актуална обществена информация……………………………………………………710

4.2. Публикуване в интернет………………………………………………………………………………………………..711

4.3. Отчетност……………………………………………………………………………………………………………………….712

 1. Контрол по спазването на режима за повторно използване на информация……..713

5.1. Контрол по предоставянето на информация от обществения сектор……………………….713

5.2. Контрол в областта на отворените данни…………………………………………………………………….713

Раздел III

ОТВОРЕН КОД, ХРАНИЛИЩЕ ЗА ИЗХОДЕН КОД И СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ВЕРСИИТЕ…………………………………………………………..715

 1. Отворен код за информационни системи…………………………………………………………..715
 2. Национално хранилище и система за контрол на версиите на изходния програмен код на информационните системи на административните органи……718
 3. Портал за разработчици……………………………………………………………………………………719

Заключение……………………………………………………………………………………………………………………………720

Използвани източници ………………………………………………………………………………………………………..722

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ ………………………………………………..727

ЗА АВТОРИТЕ……………………………………………………………………………………………………………..729