Тематичен план

   Тематичният план на обучението е структуриран в 8 учебни часа, разпределени в 4 модула, всеки от които с продължителност 2 /два/ учебни часа.

    В рамките на обучението ще бъдат разгледани насоки и становища на КЗЛД  и ИВСС във връзка с прилагането на правния режим за защита на личните данни от органите на съдебната власт.

  Обучението е разделено на четири отделни модула. Всеки модул завършва с дискусия, по време на която участниците ще могат да задават своите въпроси.

Модул 1: Обхват и приложно поле на новата правна рамка на Европейския съюз за защита на личните данни по отношение дейността на органите на съдебната власт

Ще бъдат разгледани следните въпроси:

 1. Особен правен режим при обработката на лични данни от органите на съдебната власт. Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (Директива).
 2. Надзорен механизъм по прилагане на правилата за защита на личните данни от съдебните органи. Компетентност – общ надзор осъществяван от КЗЛД и особен надзор осъществяван от Инспектората на ВСС.
 3. Права, задължения и отговорности на ДЛЗД. Ограничения в обхвата на дейността.
 4. Дискусия.

Модул 2 : Въвеждане на  механизми за наблюдение и контрол за спазване принципите за защита на личните данни

Ще бъдат разгледани следните въпроси:

 1. Принципите за защита на личните данни и основания за законосъобразно обработване на лични данни. Видове основания за обработка на лични данни.
 2. Администратор и обработващ лични данни / ИТ доставчици на услуги за поддържане на информационни системи, служба по трудова медицина, застрахователи, застрахователни посредници, туроператори, доставчици на платежни услуги и др./. Съвместни администратори. Съдържание на споразумението между администратор и обработващ и между администратор и администратор.
 3. Изисквания за оценка на риска и оценка на въздействието на обработката върху правата и свободите на гражданите. Процедури за оценка на риска и оценка на въздействието.
 4. Създаване и поддържане на регистър на данните.
 5. Дискусия.

Модул 3 : Практически насоки по прилагане на принципа за отчетност при обработката на лични данни

Ще бъдат разгледани следните въпроси:

 1. Упражняване на правата на субектите на данни. Процедура за упражняване на права.
 2. Предоставяне на информация. Съдържание на съобщението за поверителност.
 3. Съхранение и унищожаване на лични данни. Процедури.
 4. Сигурност на личните данни. Процедура за действия при нарушаване на сигурността на личните данни. Методика за оценка на риска при нарушаване на сигурността на личните данни.
 5. Дискусия.

Модул 4: Особености при обработката на лични данни в дейността на органите съдебната власт

Ще бъдат разгледани следните въпроси:

 1. Правила за обработване на лични данни в рамките на трудови правоотношения, на кандидати за работа, стажанти.
 2. Правила за защита на личните данни при видеонаблюдение и осъществяване на пропускателен режим.
 3. Насоки и становища на ИВСС във връзка с прилагането на правния режим за защита на личните данни от органите на съдебната власт.
 4. Дискусия.

Обучението ще се проведе в рамките на два работни дни – 14 и 15 октомври 2021 г. 

Тематичният план на обучението е структуриран в 8 учебни часа, разпределени в 4 модула, всеки от които с продължителност 2 /два/ учебни часа.

Запознайте се с програмата на обучението:

Срокът за регистрация в обучението е до 11 октомври 2021 г. /включително/. Предоставили сме възможност за различни начини за регистрация с цел улесняване на участниците.

Запознайте се с условията за записване и участие в обучението: