Услуги по медиация за платформи за онлайн услуги

Следва да имате предвид и новото задължение като доставчик на посреднически онлайн услуги да посочвате в общите си условия двама или повече медиатори за извънсъдебно уреждане на спорове, възникнали във връзка с предоставянето на съответните посреднически онлайн услуги при условията на чл. 12 от Регламент (ЕС) 2019/1150.

Независимо че това задължение не се отнася до малките предприятия, медиацията в редица случаи би била полезна за предотвратяване на съдебни спорове.

Извънсъдебното уреждане на спорове чрез медиация се осъществява по реда на чл. 2 от Закона за медиацията, освен ако страните не са избрали друго приложимо право, различно от българското законодателство.

Център за цифрови права може да осигури спазването на това задължение с медиатори, вписани в Централния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието.


Предлагаме Ви да се свържете с нас за първоначална консултация.

Можете да се свържете с нас по телефона: 0888 455 713 или 0887 986 955

Можете да ни пишете на имейл адрес: info@eulawcentre.org