Съответствие с GDPR

С влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 /Общ Регламент относно защитата на данните, ОРЗД/ се въведоха значителни промени в действащата до този момент правна рамка, регулираща обществените отношения свързани с обработката на лични данни. Тези промени създават нови стандарти и механизми за контрол за защита на личните данни, по–широки права на физическите лица и нови задължения на администраторите на лични данни, в това число защита на личните данни на етапа на проектирането и по подразбиране.

Представяме на Вашето внимание информация за обхвата на услугите и фазите на тяхното изпълнение за целите на практическото прилагане на изискванията на ОРЗД:

      

      

Кодекс за поведение

Европейски център по законодателство подкрепя и съдейства при изготвянето на кодекси за поведение съгласно чл. 40 от Общия Регламент относно защитата на данните.

Кодексът за поведение е инструмент, който служи като доказателство за правилното прилагане на нормативните разпоредби в областта на защита на личните данни.

За да се запознаете по-подробно с целите и предимствата на изготвянето на Кодекс за поведение, сме подготвили кратка презентация, която е достъпна тук – Кодекс за поведение по чл.40 от Общия Регламент за защита на личните данни.

♦ За времето от влизане в сила на ОРЗД работим успешно с публичните администрации на централно и местно ниво, лечебни заведения, както и с администратори на лични данни от частния сектор за привеждане на дейността в съответствие с изискванията за защита на личните данни.

♦  Провели сме множество обучения.

♦  Изпълняваме функциите на длъжностно лице по защита на данните.

Като организация, осъществяваща общественополезна дейност, сме предоставили нашите консултантски услуги в областта на защитата на личните данни безвъзмездно на домове за социални грижи и детски градини.


Предлагаме Ви да се свържете с нас за първоначална консултация.

Можете да се свържете с нас по телефона: 0888 455 713 или 0887 986 955

Можете да ни пишете на имейл адрес: info@eulawcentre.org