Визия и цели

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИLogo_ECZ_1

 • „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика” осъществява дейност за развитие и утвърждаване на демократични духовни ценности в правовата държава чрез подкрепа за развитието на законодателство, адекватно на социалните потребности, включително успешното интегриране на международни правни стандарти в националната правна система.
 • „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика” насочва своите дейности към развитие и укрепване на гражданското общество, включително информационното общество чрез насърчаване повишаването на квалификацията, мотивацията и интегритета на професионални общности, свързани със законодателството и правосъдието.
 • „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика” съдейства за предотвратяване и преодоляване на негативни социалнозначими противоречия в законодателството и усъвършенстване на съдебната практика.
 • „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика” подкрепя и подпомага  създаването на устойчиви, интегрирани в законодателната система нормативни актове, като същевременно се стреми към насърчаване на правната информираност и култура в обществото.

„Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика” е сдружение с нестопанска цел, което има ясно изразена програмна политика, компетентни членове в различни области, които да я реализират и иновативни идеи, с които да се наложат на силно конкурентния пазар.

 

ДЕЙНОСТИ В ПОДКРЕПА НА РАЗВИТИЕТО И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

закон-процаунт Европейски център по законодателство:

 • Подкрепя създаване на единна правнонормативна национална система за законопроектна дейност, основана на единна методика, съдържаща специални правила за разработване, приемане и издаване на правни актове.
 • Извършва предварителното проучване на подлежащите на регулиране обществени отношения, изработва концепция за предлаганите законопроекти и подпомага предпарламентарния етап на правотворческия процес;
 • Съдейства за изработване на методическо ръководство за подготовка на нормативни актове, включваща задължителна юридическа експертиза;
 • Провежда научно – изследователска дейност и извършва аналитични изследвания върху правната система, отделни отрасли, правни институти, конкретни правни норми и практика по правоприлагане за обезпечаване на законодателната практика;
 • Разработва предложения за уеднаквяване на практиката по правоприлагане , включването на трайно установена съдебна практика в нормативната система и утвърждаване ролята на съдията в процеса на нормотворчеството.
 • Подкрепя изработването на правила за правен мониторинг на нормативните актове с цел проява на противоречащи на останалото законодателство правни норми, остаряли правни норми, корупциогенни или неефективни правни норми;
 • Съдейства за създаване на единен правен механизъм за регулиране на виртуалното пространство в националната зона .bg, чрез „пакетно” приемане на материални и процесуални нормативни актове.