Практически курс за подготовка на специалисти по защита на личните данни

„Лекс електроника“ ООД

организира курс на тема

Специалист по защита на лични данни – практически задачи

16 април – 02 май 2018г. – гр. София, Хотел Бристол  

Краен срок за заявки: 13.04.2018 г.

 Участниците в този курс ще могат:

 • да определят безгрешно кои данни са лични данни;
 • да идентифицират фигурите на администратор, съвместни администратори и обработващи лични данни;
 • да изготвят и поддържат регистър на дейностите по обработка на личните данни;
 • да осигурят спазването на принципите за защита на личните данни при обработката на лични данни;
 • да осигурят упражняването на права от субектите на данните;
 • да определят кога ще е необходима оценка на въздействието върху защитата на личните данни;
 • да управлявате рисковете пред защитата на личните данни;
 • да осигурят необходимото ниво на информационна сигурност на данните;
 • да действат адекватно в случай на нарушение на сигурността;
 • да осигурят законност при трансфер на лични данни в трети страни или международни организации;
 • да определят компетентния надзорен орган.

Присъстващите на този курс ще получат:

-Учебни материали;

-Индивидуални консултации с доказани експерти и университетски преподаватели;

-Сертификат за Специалист по защита на лични данни (САМО за успешно издържалите предвидения тест).

 Цена:  1500 лева с ДДС

10% oтстъпкa: – от таксата за втори и всеки следващ участник от една организация.

 В таксата са включени: учебни материали, кафе, лек обяд – сандвичи (в дните с целодневно обучение), безалкохолни напитки.

 

Програма на курса:

Програма за практически курс „Специалист по защита на личните данни“

Наименование на модула Продължителност в учебни часове  Лектор
Ден 1 (понеделник)16.04 Основни правни понятия. Основни понятия при защитата на личните данниПрактическа задача:

Решаване на казус

3 Гл. ас.д-р Симеон Гройсман
Ден 2 (сряда)18.04 Установяване на нивото на защита на личните данни в организациятаВодене на регистър на дейностите по обработка на личните данни

Практическа задача:

Инвентаризация на лични данни и процеси по обработка

3 Д-р Маргарита Хубенова
Ден 3 (петък)20.04 Принципи за защита на личните данниПрактическа задача: Определяне на основание за законна обработка на личните данни 3 Гл. ас.д-р Симеон Гройсман
Ден 4 (събота)21.04 Права на субектите на данни 4 Доц. д-р Ирина Цакова
Ден 4 (събота)21.04 Практически аспекти във връзка с упражняването на права:-Процедура за разглеждане на искания за упражняване на права

-Изготвяне на съобщение за поверителност

-Получаване и оттегляне на съгласие

4 Доц. д-р Ирина Цакова
Ден 5 (понеделник)23.04 Въведение в информационната сигурност. Видове атаки към сигурността на информацията, характерни особености и методи за разпознаване.Сигурност при обмен на електронни съобщения (email кореспонденция).

Употреба на пароли, многофакторна идентификация и криптиране.

3 Магдалена ЧервенковаПетър Вировски
Ден 6 (сряда)25.04 Електронен обмен на файлове. Рискове и защити за опазване на сигурността на информацията при обмен.Защита на информацията намираща се върху преносими носители.

Политики и процеси за защита на информацията.

Социално инженерство (Social Engineering)

3 Магдалена ЧервенковаПетър Вировски
Ден 7 (петък)27.04 Управление на рискаПрактически задачи:

-Попълване на списък на активите и списък на процесите;

-Определяне на действията за овладяване и третиране на риска и възможностите

3 Елинка Рашкова
Ден 8 (събота)

28.04

Изисквания по отношение на сигурността на личните данни. Процедура при нарушаване на сигурността на информациятаПрактически задачи:

-Съобщаване на КЗЛД при инцидент;

-Съобщаване на субектите на данните при инцидент.

 

3  

 

 

Д-р Маргарита Хубенова

Оценка на въздействието върху защитата на личните данни.Практическа задача:

Преценка за необходимост от оценка на въздействието

3
Лични данни на работното мястоПрактическа задача: Осигуряване на законност на видеонаблюдението на работното място 2 Д-р Александра Айтова
Ден 9 (понеделник)30.04 Длъжностно лице по защита на данните. Трансфер на данниПрактическа задача: Изготвяне на длъжностна характеристика на ДЛЗД 3 Гл.ас.д-р Симеон Гройсман
Ден 10 (сряда)02.05 Надзорен орган 2 Петър Славчев
Изпит за завършване на обучението- тест, вкл. въпроси свързани с казуси 1

 

Лектори:

Доц.д-р Ирина Цакова

Ирина Цакова е доцент по Информационно право в Международното висше бизнeс училище, хоноруван доцент в „Университет за национално и световно стопанство“, доктор по право Софийски университет “Св. Кл. Охридски”; магистър по Право, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, Юридически факултет. Автор е на изследвания на правните проблеми при прилагане на законодателството в областта на електронното управление. Консултант по електронно управление. Член на Работна група за изработване на Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020г.

Гл. Ас. д-р Симеон Гройсман

Симеон Гройсман  е гл. асистент по Обща теория на правото в Юридическия факултет на Софийски университет.  Доктор по право Софийски университет “Св. Кл. Охридски”. Магистър по Право, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, Юридически факултет.  Научни интереси в областта на Теория на правото, Правни проблеми на информационното общество, Юридическа техника, Използване на съвременни технологии в юридическото образование. Автор на изследвания в посочените области. Има участия в национални и международни конференции. Адвокат с опит в сферата на гражданското търговското право, регистърни производства, търговска несъстоятелност.

Д-р Маргарита Хубенова

Маргарита Хубенова е доктор по Информационно право в Софийски университет “Св. Кл. Охридски”. Магистър по Право, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, Юридически факултет. Хоноруван асистент по правна информатика в периода 2013-2015 г. Научни интереси в областта на електронната идентификация, електронното управление, защитата на личните данни. Автор на публикации по тези теми. Опит при изготвянето на правни и бизнес анализи, на технически задания за системи за електронно управление и на стратегически документи в областта на електронното управление.

Д-р Александра Айтова

Доктор Александра Айтова, експерт по човешки права, дългогодишен адвокат и юридически съветник на най-голямата social networking service компания в България. Понастоящем д-р Айтова е консултант по защита на личните данни в компании от ИКТ сектора.

Елинка Рашкова

Елинка Рашкова е одитор на системи за управление на качеството от 2009 г. до настоящия момент мениджър по качеството в обучителна организация от 2012 г. до настоящия момент; член на Сдружение „Клуб 9000“ – национална професионална организация на лица, заинтересовани от популяризирането и реализирането в Република България на системи за управление на качеството; практически опит в разработване, внедряване, поддържане, оценяване и подобряване на системи за управление на качеството и сигурността на информацията в различни браншове, консултация и подготовка на технически досиета и декларации за съответствие при оценка на съответствието на продукти и поставяне на СЕ марка.

Петър Славчев

Петър Славчев e хоноруван асистент правна информатика в Юридическия факултет на Софийски университет. Докторант по Информационно право в Юридическия факултет на Софийски университет.  Магистър по Право, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, Юридически факултет.

Научни интереси в областта: защитата на личните данни, електронните съобщения, електронното управление, правната информатика. Професионалният му опит включва работа като юрисконсулт в отдел „Правен“ на Феста Холдинг АД и юрисконсулт в отдел „Регулации“ на Мобилтел ЕАД.

Магдалена Червенкова

Магдалена Червенкова притежава магистърска степен по Бизнес Информатика от Университета за Национално и Световно Стопанство. Занимава се с информационна сигурност, защита на данните и управление на информационните технологии. Специалист с опит в разработката и внедряването на системи за управление на информационната сигурност в съответствие със стандартите ISO 27 001 и PCI DSS. Участва във внедряването и поддръжката на системи за управление в съответствие с ISO 20 000 и ISO 9001. Притежава над 7 години опит в осигуряване на качеството, събиране и обработка на изисквания, функционална оценка, бизнес анализ и прилагането им в множество бизнес области.

Петър Вировски

Петър Вировски притежава бакалавърска степен по Телекомуникации от Нов Български Университет. Професионалните му интереси са свързани с областите информационна сигурност и ИТ инфраструктура. Сертифициран специалист от QualysGuard в областта „Управление на уязвимости“. Участвал е в семинари организирани от Нов Български Университет и НВУ „Васил Левски“ на теми: „Защита на информацията в GSM мрежа“ и „Кибер заплахи за интернет потребителите“. Автор е на няколко публикации: „Управление на риска в ИТ“, „Проект и дизайн за заглушител за GSM честота“, „Защита на информация и сигурност в GSM мрежите“.