Юридически услуги

snimki-11„Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика” разполага с експерти и младши сътрудници, специалисти в отделни отрасли на правото, които се ангажират пряко с правните проблеми на своите клиенти. Компетентност, доверие и лоялност са основите, на които градим отношенията помежду си. С прецизност разглеждаме всеки един казус и винаги поставяме нуждите на човека срещу нас на първо място. Работим, както с чуждестранни, така и с български граждани и юридически лица.

„Европейски център по законодателство“ предлага правни консултации и процесуално представителство в следните области:

ca431dcbac73f6da40b1dc198c931d55-fbihВещно право

Облигационно право

Търговско право

Административно право

Трудово право

Авторско право и сродни права

Права на индустриална собственост

Семейно и наследствено право

„Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика” има богат научен опит и предоставя юридическа експертиза относно правоприлагането в онлайн пространството:

Защита на авторски права в интернет

Домейн имена. Регистрация

 

Юридически услуги за общините 1316_4

„Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика” предлага и специализирани юридически услуги за общини:

Изготвяне на правни анализи, становища и изследвания по конкретни казуси в областта на:

а) Строителство, териториално устройство и инфраструктура; б) Управление на отпадъците; в) Вещно право, включително държавна и/или общинска собственост; г) Данъчно право; д) Опазване на околната среда; е) Концесии във връзка с тълкуването и прилагането на Закона за общинската собственост, Закона за устройство на територията, Закона за устройство и застрояване на Столична община, Закона за регионалното развитие, Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда, Закона за приватизация и следприватизиционен контрол, Закона за насърчаване на инвестициите, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Закона за общинския дълг, Закона за местни данъци и такси, Закон за данъка върху добавената стойност, Закона за концесиите и на други нормативни актове, приложими от община Сандански при изпълнение на предоставените й от закона функции;

-Изготвяне на всякакви книжа – договори, молби, тъжби, заявления, жалби, покани, уведомления;

-Проучване на казуси със значителна правна сложност, възникнали по повод на жалби на юридически и физически лица и изготвяне на аргументирани становища;

-Изготвяне на мотивирани становища по разпоредителни сделки с общинско имущество, сключвани от общината и изготвяне на проекто договори;

-Представителство пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица;

-Консултиране по проекти, финансирани със средства на ЕС или други международни организации.