Предложение за сътрудничество за въвеждане на комплексно административно обслужване в общините

Logo_ECZ_1
„ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, АНАЛИЗ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА”
                         

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Относно: Предложение за сътрудничество за създаване на условия за изпълнение на разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс, (обн. ДВ, бр. 27 от 2014 г.), Наредба за административното обслужване / в сила от 14.04.2015г./, приета на основание чл.5а от Закон за администрацията и  АПК и Закона за електронното управление.

             „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика” предлага консултантски и юридически услуги за изпълнение на дейности, свързани с въвеждане на комплексно административно обслужване и предоставяне на електронни административни услуги в общините.

Освен законовото изискване за въвеждане на КАО, това ще доведе до възможност за:

–          Служебно събиране на информация от други администрации;

–          Увеличаване на начините и достъпа на гражданите до услугите на общината;

–          Съкращаване на времето за извършване на административни услуги, от страна на общинската администрация, за гражданите и бизнеса.

     Предлагаме следния обхват на услугите:

            І. Въвеждащо обучение на служителите в администрацията за въвеждане на КАО.

           II. Синхронизиране на нормативната база.

           1. Разработване на Вътрешни правила за организация на административното обслужване, регламентиращи процеса по комплексно предоставяне на административна услуга и въвеждане на електронни административни услуги.

           2. Разработване на:

– Правила за работа с деловодната система във връзка с КАО;

 Вътрешни правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потребителите на КАО.

– Образци на документи – заявления за извършване на административна услуга;

 промени в Хартата на клиента.

         3. Промяна и синхронизиране на нормативни документи,вкл. определяне натаксите за всяка от услугите във връзка с отпадане на изискването за предоставяне на определени документи.

        IІІ. Описание и анализ на работните процеси и създаване на стандарти за административни услуги.

         1.  Реинженеринг на услугите, включващ описание, анализ и оптимизация на работните процеси както следва:

–          Въвеждане на нови канали за заявяване и предоставяне на резултата от услугата;

–          Възможности за служебно събиране на данни от други администрации;

–          Възможности за автоматизиране на обмена на информация;

–          Възможности за подобрения във вътрешноадминистративния процес;

–          Анализ на срока ;

–          Анализ на разходите ;

–          Пропуски и несъответствия в нормативната уредба.

2. Създаване на стандарти за административни услуги.

           IV.  Консултиране при промяната на интерфейса на интернет страницата на общината, във връзка с изискванията на Наредбата за административно обслужване и Закона за електронното управление.

           V. Консултиране за свързване на информационните системи на общината с единна информационна система на държавната администрация.

Оставаме на Ваше разположение за допълнителни въпроси във връзка 51995с това предложение. 

При проявен интерес, моля, свържете се с нас!