Е-правосъдие

legalРЕГУЛИРАНЕ НА ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО.

ПРАВНИ ПОЛИТИКИ. Е-ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. Е- ПРАВОСЪДИЕ. Е-УПРАВЛЕНИЕ.

Европейски център по законодателство:

  • Реализира и подкрепя правни политики в контекста на формиращото се информационно общество и нормативното осмисляне на обществените отношения, реализиращи се в информационна среда на зоната „.bg”;
  • Подкрепя изграждане на единен общотеоретичен и научно обоснован подход за комплексно разработване на нормативна база на дадените обществени отношения, на основата на единна терминология;
  • Извършва предварителното проучване на подлежащите на регулиране обществени отношения, развиващи се в информационна среда, изработва концепция за предлаганите законопроекти и подпомага предпарламентарния етап на правотворческия процес;
  • Подпомага процеса на разработване и усъвършенстване на нормативните актове, свързани с електронното управление и електронното правителство;
  • Подкрепя Концепцията за електронно правосъдие и съдейства за реализиране на промени в действащото законодателство свързани с упражняване на процесуални права в електронна форма;
  • Съдейства за въвеждане на специален процесуален институт, който да разглежда спорове във връзка с използването на Интернет, чрез изработване на специални правила отнасящи се както до юрисдикцията, така и до обезпечаването и събирането на доказателства.