Проф. д-р Ирина Цакова

Професор по Информационно право. Доктор по право Софийски университет “Св. Кл. Охридски” с дисертация на тема Право и Интернет. Правно регулиране на социалното взаимодействие във виртуалното пространство, Магистър по Право, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, Юридически факултет;IrinaTsakova1

Автор на изследвания на правните проблеми при прилагане на законодателството в областта на електронното управление. Съавтор на „Въведение в правото и правното регулиране на виртуалното пространство” 2015; автор на „Интернет  право.бг. Кратък курс лекции”, 2014; „Домейн имена. Субективни права върху домейни и възмоожности за правно регулиране”, 2012г.

Член на Работна група за изработване на Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020г.;

ПУБЛИКАЦИИ

Статии:

 1. Електронния подпис : правни въпроси, Юридически свят, 1/2003г.;
 2. Правна уредба на Интернет услугите, сп. Съвременно право, 3/2003г.;
 3. Права и задължения на страните по договор за доставка на интернет услуги, сп. Съвременно право, 5/2003г.;
 4. Електронният подпис в международното и европейско законодателство, сп. Пазар и право, 4/2003г.;
 5. Подведомственост на спорове по електронни правни отношения с международен елемент, Пазар и право, 4/2004г.;
 6. Правни въпроси за отговорността на информационните посредници, Пазар и право, 9/2004г.;
 7. Правото като социален институт на информационното пространство, Сборник научни трудове, Международно висше бизнес училище, 2005г.;
 8. Директива 2000/31 и българския Закон за електронната търговия (Още един поглед върху темата) Пазар и право, 5/2006г.
 9. Правно регулиране на цифровото предаване на данни („електронен обмен на данни”). Електронно изявление и електронен документ, Сборник научни трудове, Международно висше бизнес училище, том.2, 2006г.;
 10. Е – община, сп. Пазар и право, 2006г.
 11. Правни отношения като форма на реализация на относителни субективни право във виртуалното пространство, Сборник научни трудове, Международно висше бизнес училище, 2011г.;

Монографии:

 1. Гипотеза о сущности и содержании интернет – права, Л.А.Мукова, И.С.Цакова, Монография, Московская Академия Предприемательства при Правительстве Москвы, 2004г.;
 2. Домейн имена. Същност на субективните права върху домейни, 2012

Доклади на международни конференции:

 1. Особености правового регулирования в сети Интернет Болгарии, Сборник статей и докладов Межвузовской научно – практической конференции, Москва, 2005г.;
 2. Електронна община, Международна конференция , Насърчаване иновациите и предприемачеството на местно и регионално равнище – инициатива „I – Bulgaria” и „Електронно правителство” , София, 2007г.;
 3. Електронни учебни издания, Сборник научни изследвания, Седма международна научно – практическа конференция, МВБУ, 2010г.;

Учебници:

 1. Колев, Т.,Цакова, И.,Право и Интернет. Въведение в правото и правното регулиране на виртуалното пространство, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2015;
 2. Цакова, И., Интернет право.бг. Кратък курс лекции, Парадигма, ISBN 978-954-326-226-7, 2014;
 3. Цакова, И., „Основни институти на вещното и облигационното право ”, Електронно учебно помагало, Международно висше бизнес училище, ISBN 978-954-9432-58-9, 2012г.
 4. Колев, Т., Цакова, И., Въведение в правото, Електронен учебник, Международно висше бизнес училище, ISBN 978-954-9432-59-6, 2012г
 5. Колев, Т., Цакова, И., Въведение в правото и основни институти на частното право, Учебник, Международно висше бизнес училище, ISBN-10: 954-9432-17-3; ISBN -13: 978-954-9432-17-6, 2006г.;

191287_bЦакова, И., Интернет право.бг. Кратък курс лекции, Парадигма, 2014;

Учебникът „Интернет право.бг“ цели да даде на студентите знания относно предмета, принципите и източниците на регулиране на обществените отношения във виртуалната среда на интернет пространството. Да ги запознае с механизма на правно регулиране, основни правни понятия и дефиниции. „Интернет право” запознава студентите както с правните, така и с основополагащи аспекти на саморегулирането и законодателството в областта на информационните технологии, предоставя необходимите специализирани познания в сферата на правното регулиране на електронния документ и електронен подпис, електронното правителство, електронната търговия, права върху домейни, защита на авторските права в интернет, политики по разрешаване на спорове и юрисдикционна компетентност.

123Колев,Т., Цакова,И., „Въведение в правото и основни институти на частното право”

Настоящият учебник цели да улесни студентите в самостоятелното изучаване същността на правото и направи своеобразно „въведение” в това изключително сложно, многообразно и комплексно нормативно явление, както и в основни негови институт

За постигането на този цел учебникът съдържа обширен материал, посветен на основните черти , които характеризират същността на правото, неговата структура и основни източници. Специално внимание е отделено на учението за правната норма , юридическите факти, субективни права и задължения, правонарушение и юридическа отговорност. Представената на студентите обща теория на позитивното право е обогатена и от включената, макар и в сбита форма теория на правотворческата дейност  Във втората част на учебника са обособени отделни институти на гражданското право и по – слециално на облигационното право, вещното право и семейното право, което цели по – лесно и в контекста на действащото законодателство , студентите да овладеят същността на правното регулиране и правото като цяло.

MonografiaDomeiniЦакова, И., „Монография. Домейн имена. Субективни права върху домейни и възможности за правно регулиране“

В монографията се разглежда въпроса за същността на домейн имената от правна гледна точка. Изследването е фокусирано върху домейн имената като обект на правно регулиране и характера на субективните права върху домейни.

Последователно се разглежда технологичната природа на домейн имената, същността на домейн имената от функционална гледна точка, сходството между домейн имена и търговски марки като обекти на интелектуална собственост. Домейн имената се разглеждат от гледна точка на категорията „информация” и в контекста на теорията за правото на собственост.

Особено внимание се отделя на относителните и абсолютни права върху домейн имена, като са приведени решения на европейски юрисдикции и са разгледани режими за закрила на обекти интелектуална собственост.

В заключение на монографичния труд са представени възможни подходи за правно регулиране на домейн имената в националната зона „.bg”.