Управителен съвет

Проф. Тенчо Колев

TenchoKolevТенчо Колев е професор по Обща теория на правото в СУ „Св. Климент Охридски”. Автор е на множество научни статии, студии,монографии, учебници и научни трудове в областта на общата теория на правото, теория на правотвоческата и правораздавателната дейност.

Притежава дългогодишен опит в сферата на управлението като декан на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”.

Специфичен опит в областта на законодателството, включително в качеството на Председател на Съвета по законодателство към Министър председателя на Република България, парламентарен секретар на Министерството на правосъдието. Притежава опит в изпълнението на над 30 проекта за университетско сътрудничество, обмен на студенти, докторанти и хабилитирани преподаватели с университети от ЕС и ЕИП.

Член на Работна група за изработване на Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020г.

Повече информация…


Траяна Тимева

Traqna

Траяна Тимева е завършила Нов български университет. Притежава магистърска степен по „Право” и степен бакалавър по специалност „Връзки с обществеността“. Успешно положен изпит за придобиване на юридическа правоспособност и предвидения в чл.8 от Закона за адвокатурата изпит за адвокати и младши адвокати. Член е на Управителния съвет на Европейски център по законодателство, юрист, експерт „Връзки с обществеността“ и разработване и управление на проекти.

 

Притежава отлични компетенции в сферата на координацията и организацията на хора. Опит в стратегическо планиране, извършване на сравнително – правни изследвания, извършване на творческа, изследователска и информационна дейност в областта на правото и политиката за неговото прилагане, осъществяване контакт и сътрудничество със сходни организации, разработване на  образователни програми за провеждане на интерактивни обучения.

Повече информация…

________________________________________________________________________________

инж. Иван Коцаков

Повече информация…