Покана

„Европейски център по законодателство“ организира специализирано онлайн обучение за определените в съдилищата длъжностни лица по защита на данните (ДЛЗД) на тема „Прилагане на GDPR от органите на съдебната власт. Задължения и отговорности на ДЛЗД в съдилищата“.

Цели на обучението:

Обучението има за цел да повиши професионалната компетентност на лицата необходими за изпълнение на техните функции и да осигури изпълнението на задълженията на съдилищата в качеството на администратори на лични данни да поддържат експертните знания на ДЛЗД съгласно чл. 38, параграф 2 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и чл. 70, ал. 3 от Закона за защита на личните данни.

Дати на провеждане и продължителност:

Обучението ще се проведе в рамките на два работни дни – 14 и 15 октомври 2021 г.

Тематичният план на обучението е структуриран в 8 учебни часа, разпределени в 4 модула, всеки от които с продължителност 2 /два/ учебни часа.

Лектор: 

проф. д-р Ирина Цакова

Повече информация за лектора.

Срок за регистрация:

Срокът за регистрация в обучението е до 11 октомври 2021 г. /включително/.

Такса за участие:

Таксата за обучението е в размер на 150 (сто и петдесет) лева без ДДС и 180 (сто и осемдесет) лева с включено ДДС за един участник.

Сумите се изплащат по банкова сметка след провеждане на обучението и издаване на фактура от „Европейски център по законодателство“.

Преминалите обучението получават Сертификат за завършено специализирано обучение за „Длъжностно лице по защита на данните в съда. На участниците в обучението ще бъдат предоставени презентациите от разглежданите теми, както и допълнителни материали от проведеното обучение.

Тематичен план и програма:

Тематичният план на обучението е структуриран в 8 учебни часа, разпределени в 4 модула, всеки от които с продължителност 2 /два/ учебни часа.

В рамките на обучението ще бъдат разгледани насоки и становища на КЗЛД  и ИВСС във връзка с прилагането на правния режим за защита на личните данни от органите на съдебната власт.

С тематичният план на обучението можете да се запознаете тук:

Обучението ще се проведе в рамките на два работни дни – 14 и 15 октомври 2021 г.

Структурирано е в 8 учебни часа, разпределени в 4 модула, всеки от които с продължителност 2 /два/ учебни часа.

С програмата на обучението можете да се запознаете тук:

Условия за записване и участие в обучението:

Обучението ще се проведе в реално време, онлайн чрез използване на професионалната платформа за обучения – ZOOM. За да участвате в обучението първо трябва да се регистрирате. Предоставили сме възможност за различни начини за регистрация с цел улесняване на участниците.

С пълната информация за условията за записване и техническите изисквания можете да се запознаете тук:

„Европейски център по законодателство“ обработва Вашите лични данни съобразно действащите нормативни разпоредби в областта на защита на личните данни. За повече информация вижте Съобщение за поверителност при обработване на лични данни от „Европейски център по законодателство“ при провеждане на семинари и обучения.

Изтегли настоящата Покана за участие в специализирано онлайн обучение за ДЛЗД определени от съдилищата