Статии и коментари

Цакова, И.,Правно регулиране на изкуствения интелект и защита на личните данни при дистанционна биометрична идентификация, Седемнадесета международна научна конференция „Цифровата трансформация – бизнес, образование, наука“, Международно висше бизнес училище Ботевград, ISBN 978-954-9432-98-5, с. 74-84.

Достъпна на електронен адрес:

https://ibsedu.bg/media/Conference/2020/Sbornik_Conference_2020_All.pdf


Цакова, И.,Административните органи като доставчици на електронни административни услуги, сп. Норма, бр.2, 2020г.,ISSN 1314- 5126, с.95 – 111.

Достъпна на електронен адрес:

http://www.norma.bg/bg/issue/102/


Цакова, И.,Применение Общего европейского регламента (ЕС)2016/679 в защите личных данных (практические аспекты на материалах Болгарии),  Социология в современном мире: Наука, образование, творчество,Сборник статии, Алтайский государственный университет, выпуск 11, ISSN2307-2598, с. 112- 116, 2019г.

Достъпна на електронен адрес:

http://journal.asu.ru/smw/issue/view/350


Цакова, И., Правила за представяне на електронни документи като доказателства в международните арбитражни производства, Knowledge International Journal Scientific papers, Vol. 35.5., ISSN 2545 – 4439; ISSN 1857 – 923X; GIF322 (2016), Skopje, 2019, с. 1531-1536;

Достъпна на електронен адрес:

https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/issue/archive/


Цакова, И.,Алтернативни схеми за електронна идентификация на лицата съгласно Закона за електронното управление, Списание DE JURE, Юридически факултет на ВТУ “ Св. св.Кирил и Методий“, бр. 1, ISSN 1314-2593, с.5-11, 2019г.

Достъпна на електронен адрес:

http://journals.uni-vt.bg/dejure/bul/vol10/iss1/


Цакова, И.,С., Формална доказателствена сила на електронния документ /Кратък коментар на съдебната практика/, сп. Търговско и облигационно право, ISSN: 1313-8133, Издателски комплекс Труд и право,  кн.2, 2018г., с.5-19.

Прочетете тук:

Формална доказателствена сила на електронния документ


Tsakova,I., Legal Regime оf the Domain Names, Economic alternatives, University of national and world economy, ISSN (print): 1312-7462; ISSN (online): 2367-94094/2015,с 104-110.

Достъпна на електронен адрес:

https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/8706


Хубенова, М., Противоречия в уредбата на заявяването на електронни административни услуги, списание „Норма“, брой №6/2020.

Достъпна на електронен адрес:

http://www.norma.bg/bg/authors/88/


Хубенова, М., Правна регламентация на нивата на предоставяне на административни услуги, списание „Норма“, брой №2/2019.

Достъпна на електронен адрес:

http://www.norma.bg/bg/authors/88/


Хубенова, М., Изисквания за защита на личните данни при видеонаблюдение на общите части на етажната собственост, списание „Норма“, брой №10/2019, ISSN 1314- 5126.

Достъпна на електронен адрес:

http://www.norma.bg/bg/authors/88/


Хубенова, М., Правна уредба на електронните подписи, използвани от администрациите, списание „Норма“, брой №8/2019.

Достъпна на електронен адрес:

http://www.norma.bg/bg/authors/88/


Хубенова, М., Новите предложения за изменение на уредбата на електронната идентификация, съдържаща се в Закона за електронното управление, списание „Норма“, брой №4/2019.

Достъпна на електронен адрес:

http://www.norma.bg/bg/authors/88/