Е-Книги

Cover 4+0

Цакова, И. „Електронният документ като доказателство в гражданския процес”-изтегли

В монографията на проф. д-р Ирина Цакова със заглавие „Електронният документ като доказателство в гражданския процес”, С., изд. Авангард Прима, 2018г., се изследва темата, свързана с представянето на електронния документ като доказателство в гражданския процес.

С разработването на този въпрос авторът цели да запознае българския читател, студентите и специалистите по право с въздействието на спецификите на електронните писмени доказателства като източници на информация за правно- и доказателственорелевантните факти  върху принципите на гражданското съдопроизводство и общите правила на доказването в гражданския процес.

За тази цел е направен опит да бъдат изяснени спецификите на понятието „електронен документ“ в контекста на отношението „изявление – материален носител – начин на материализиране на изявлението“  и функционалната връзка между информация и  материален носител. Направено е разграничение между статичен документ и документ с динамичен характер, както и „Съществуващ” и „несъществуващ” документ. Направен е анализ на общите правила на доказването в гражданския процес и доказване с електронни документи, както и анализ на процесуалните действия при посочване и искане за събиране на електронни документи, допускане на електронни документи като доказателствени средства в процеса. Изведени са примерни тeхники за посочване, представяне и събиране на електронни документи.


Цакова, И., Интернет право.бг. Кратък курс лекции, Парадигма, 2014 – изтегли

Учебникът „Интернет право.бг“ цели да даде на студентите знания относно предмета, принципите и източниците на регулиране на обществените отношения във виртуалната среда на интернет пространството. Да ги запознае с механизма на правно регулиране, основни правни понятия и дефиниции. „Интернет право” запознава студентите както с правните, така и с основополагащи аспекти на саморегулирането и законодателството в областта на информационните технологии, предоставя необходимите специализирани познания в сферата на правното регулиране на електронния документ и електронен подпис, електронното правителство, електронната търговия, права върху домейни, защита на авторските права в интернет, политики по разрешаване на спорове и юрисдикционна компетентност.


Цакова, И., Монография. Домейн имена. Субективни права върху домейни и възможности за правно регулиране,  ISBN 978-954-9517-40-8, 2012 – изтегли

В монографията се разглежда въпроса за същността на домейн имената от правна гледна точка. Изследването е фокусирано върху домейн имената като обект на правно регулиране и характера на субективните права върху домейни.

Последователно се разглежда технологичната природа на домейн имената, същността на домейн имената от функционална гледна точка, сходството между домейн имена и търговски марки като обекти на интелектуална собственост. Домейн имената се разглеждат от гледна точка на категорията „информация” и в контекста на теорията за правото на собственост.

Особено внимание се отделя на относителните и абсолютни права върху домейн имена, като са приведени решения на европейски юрисдикции и са разгледани режими за закрила на обекти интелектуална собственост.

В заключение на монографичния труд са представени възможни подходи за правно регулиране на домейн имената в националната зона „.bg”.


Колев, Т., Цакова, И. „Право и интернет. Въведение в правото и правното регулиране на виртуалното пространство“, 2015 -изтегли

Проблемите, свързани с правното регулиране на обществените отношения във виртуалната среда и нейното въздействие върху правните системи на отделните държави отдавна вълнуват юридическата мисъл. Решенията на тези проблеми често се търсят в посока разрешаване на отделни  въпроси от частен характер, без общотеоретична оценка на Интернет като правно явление и изграждане на  единен, общотеоретичен подход към регулиране на отношенията във виртуалното пространство. Това е необходима предпоставка за създаване на унифицирано законодателство, чрез прилагане на единна нормотворческа юридическа техника, „превеждаща” езика на техниката в реални, разбираеми и непрепятстващи въвеждането на технологиите правила за поведение.

Разглеждането на посочената тематика се основава на убеждението на авторите, че класическите институти на правото нe могат да загубят своето значение в условията на активно използване на новите информационни техологии в обществените отношения и връзки, а ще дадат нов импулс за усъвършенстване и развитие на традиционните отрасли и институти.

Поради това наше убеждение си позволихме да направим „въведение” в общата теория на правото, като разгледаме въпросите за същността на правото, неговата структура и основни източници, правната норма, юридическите факти, субективни права и задължения, правонарушение и юридическа отговорност и паралелно с това се опитаме да очертаем основните проблеми за  приложимостта на общите подходи на теорията и методологията на правото към обществените отношения във виртуална среда.

Приемете уговорката, че представените теоретични положения не са окончателни в правната теория. Те са провокация за юридическата мисъл, но  виртуалното пространство е провокация за самото общество, което трябва да е готово адекватно да реагира на предизвикателствата, пред които го поставя тази нова среда на човешко битие и комуникация.


Колев, Т., Цакова, И., „Въведение в правото и основни институти на частното право” – изтегли 

Настоящият учебник цели да улесни студентите в самостоятелното изучаване същността на правото и направи своеобразно „въведение” в това изключително сложно, многообразно и комплексно нормативно явление, както и в основни негови институти.

За постигането на този цел учебникът съдържа обширен материал, посветен на основните черти , които характеризират същността на правото, неговата структура и основни източници. Специално внимание е отделено на учението за правната норма , юридическите факти, субективни права и задължения, правонарушение и юридическа отговорност. Представената на студентите обща теория на позитивното право е обогатена и от включената, макар и в сбита форма теория на правотворческата дейност  Във втората част на учебника са обособени отделни институти на гражданското право и по – слециално на облигационното право, вещното право и семейното право, което цели по – лесно и в контекста на действащото законодателство , студентите да овладеят същността на правното регулиране и правото като цяло.