Проф Д-р Тенчо Колев

TenchoKolevПроф.Д-р Тенчо Колев – Председател на „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“

 • Експерт към Народното събрание по изготвяне на анализи по практиката на КС и изготвяне на сравнително правни анализи във връзка с обсъждането на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на РБ
 • Член на Арбитражен съд към Национална юридическа фондация
 • Член на Работна група за изработване на Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020г.;
 • 1995 – 1996 г. Парламентарен секретар в Министерството на правосъдието
 • 2006 г. Председател на Съвет по законодателството към Министър-Председателя на Република TenchoKolev2България
 • От 2006 г. Декан на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”
 • Член на Асоциацията по философия на правото
 • Член на Съюза на учените в България
 • Член на Издателския съвет към СУ “Климент Охридски”
 • Преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”
 • Преподавател във Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

 ПУБЛИКАЦИИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 

 • Монографии и учебни помагала
 1. Теория на правотворческата дейност /Ролята на нетипичния законодател/, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2006 г.;
 2. Правни отношения и правни връзки, Благоевград 1997 г., Юриспрес 2005 г.;
 3. Обект на правонарушението, С., Висш институт “Георги Димитров”, МВР, С. 1988 г.;
 4. Учебни записки по Обща теория на правото, Изд. Гимназия “Проф. Иван Апостолов”, С. 1994 г.;
 5. Въведение в правото, С., Изд. “Парадигма” 2005 г., “Парадигма” 2006 г.
 6. Съдебна власт, Юриспрес, 2006 г.;
 7. Въведение в правото, С., Изд. СУ “Св. Климент Охридски”;
 • Студии
 1. Правова държава и регулиране на стопанската дейност, С.1990 г., бюлетин “ВИ Г. Димитров” – МВР, кн. 2;
 2. Същност и изграждане на социалистическата правова държава, С. 1989 г., МВР, Дирекция на народната милиция, Сб. Материали;
 3. Министерството на вътрешните работи – специализиран орган на социалистическата правова държава, С.1989 г., МВР, Дирекция на народната милиция в сб. Материали;
 4. Същност на държавата, С. 1990 г., Министерство на народната просвета, Съюз на юристите в България, в сб. Гражданско учение;
 5. Как се създава законът, С., 1990 г., Министерство на народната просвета, Съюз на юристите в България, в сб. Гражданско учение;
 6. Законите в действие, С. 1990, Министерство на народната просвета, Съюз на юристите в България, в сб. Гражданско учение;
 7. Законност и правна култура, С. 1990 г. ВИ “Георги Димитров” – МВР, Редакционно-издателска колегия;
 8. Правоотношенията и субективните права като обект на правонарушението, С. 1989 г., Годишник;
 9. Правото на езика и езикът на правото, С. 2005 г., Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.
 •  Статии
 1. Усъвършенствуване на законодателството, в съавт. Държава и право, 1989/11;
 2. Правни отношения и правни връзки, в съавт. Държава и право, 1989/3;
 3. Обект на правонарушението, С., 1988 г., Годишник, Институт по науките за държавата и правото;
 4. Философски проблеми на социалистическата правова държава, С. 1989 г., Съюз на юристите в България, Бюлетин, 1989/6;
 5. От идеята за правова държава към формиране на демократична правова държава, С., 1990 г., Диалог, кн. 5;
 6. Право и закон, С.1990 г., Диалог, кн. 7;
 7. Законодателството в правова държава, С. 1990 г., Диалог, кн. 9;
 8. Съвременно право, 1’2000 Ценно и полезно научно изследване;
 9. Съвременно право, 5’2003 Ценно теоретично изследване върху парламентаризма и политическата отговорност на правителството;
 10. Съвременно право, 5’2001, Относно решение № 13 от 29 май 2001 г. на Конституционния съд;
 11. Право и език, кн. 1, София, 2004 г., Универститетско издателство “Св. Климент Охридски”;
 12. Право и език, кн. 2, София, 2004 г., Универститетско издателство “Св. Климент Охридски”.

download (1)Колев,Т.“Теория на правотворческата дейност, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2006г.

Първи опит в българската литература да се очертаят контурите на една теория на правотворчеството;

За първи път аргументирано се извежда необходимостта от създаване на специализирано звено, в което да се съсредоточи цялостната дейност в рамките на предпарламентарния етап на законодателния процес. Предлага се то да се нарича Национален институт по законодателството към Министерския съвет;

За първи път в българската литература се прави анализ на т. нар. регулаторна оценка;

За първи път се прави анализ и се извеждат основните компоненти на т. нар. правна експертиза;

За първи път се прави проект за договор за лобиране.

Разграничаване на понятията правотворчество, нормотворчество и законотворчество;

Институционализиране на предпарламентарния етап на правотворческата дейност, който включва две фази: фазата на разработване на материята, подлежаща на правно регулиране, и фазата на съставяне на законопроектите;

Анализ на дейността на нетипичния законодател, който по същество е първи опит в българската литература. На основата на този анализ се изяснява неговият правен статут, който определя правната му политика. В тази връзка понятието правна политика придобива нов смисъл и съдържание. Анализират се нейните елементи – изготвяне на предварителен план; формулиране на приоритетите при подготовката на първичната материя; изработване на алтернативни варианти;

Формулирането на теория на правотворческата дейност се постига чрез направения за първи път в нашата литература цялостен анализ на понятията “дадено” и “конструирано”;

Дава се нов “прочит” на правообразуващите фактори. На първо място се очертава ролята на справедливостта като правообразуващ фактор. На второ място – правообразуващ фактор е дискурсното начало. В рази връзка и в нова светлина правотворчеството се разглежда в рамките на дискурсната теория на Хабермас, която се определя като приближение до класическата теория на демокрацията. Приносният характер тук се свежда до извода, че чрез суверенния законодател обществото си взаимодейства, като прокламираният от народа закон на свой ред осигурява изпълнението и прилагането на законите;

За първи път анализът на правообразуващите фактори се обвързва с трансформирането им в позитивно право. В тази връзка определяща е ролята на науката, участието на обществеността и групите по интереси в правотворческата дейност;

На основата на този анализ се разработват въпросите, свързани с определяне на статута и дейността на експертите и експертните групи в изготвянето на законопроектите;

Настоящият труд е посветен на фундаменталните проблеми на правото. Разделен е на две части.

Първата част е посветена на понятието „право“. По същество тя е предназначена за студентите, които изучават учебната дисциплина Обща теория на правото. Тук са разгледани основни правни въпроси:

 • система и структура на правото;
 • разгледани са видовете източници на правото и тяхната юридическа сила;
 • видове и основни характеристики на правните системи;
 • понятие и същност на правната норма и юридическия факт;
 • правно отношение – субекти, обект, субективни права и юридически задължения;
 • правонарушението и различните видове юридическа отговорност.

Втората част е посветена на основните проблеми на правната методология – правното регулиране, правотворчеството и правораздаването. Обстойно са развити и темите за целта на правото – справедливо регулиране на обществените отношения и справедливо правораздаване, за които до момента липсваше сериозно научно изследване.

Учебникът ще е полезен както за студентите по право, които тепърва започват изучаването на това явление, така и за практикуващи юристи, които ще намерят отговорите на ключови принципни въпроси. С включените примери и яснотата си, учебникът може да се ползва и от неспециалисти в правната материя.

правотоКолев,Т.”Правото и правата като културен феномен”

В настоящия труд е разгледан за първи път в българската юридическа литература проблемът за културната същност на правата на човека и на самия правен ред. Целта на автора е чрез изследване на понятията „култура“ и „дух“ да представи правото и правата на човека и гражданина като взаимнообусловени културни феномени. От тази отправна точка са разгледани психологията и мултикултурализмът на двойката „Право-права“ и правният плурализъм като културен феномен. Авторът отправя поглед и към новите предизвикателства пред правата на човека – виртуалната реалност и биотехнологиите. Голямото предимство на книгата е съчетаването на сложните и нюансирани правни проблеми от най-висш порядък с лекия и достъпен стил на автора.

picКолев, Т.„Теория на правораздавателната дейност” в шест тома

Поредицата „Теория на правораздавателната дейност” с автор проф. д-р Тенчо Колев. Съдържа шест книги, замислена като опит да се осмислят всички проблеми, свързани с истината, с обосноваването и, със справедливостта, доказването и аргументирането, с формалната и неформалната логика, с ефективността на съдебната система, или да се анализира ролята на съдията при определяне на това, какво е правото във всеки конкретен спор. „Теория на правораздавателната дейност” е опит за обобщено изследване на действителността  към края на ХХ и началото на ХХІв. , което ще допринесе за нейното частично възприемане и създаване на нова теория на правораздавателната дейност, свързана с промените на обществото и държавата, които настъпват по силата на цивилизационните изменения.

В последната книга от поредицата, под заглавие „Дискреционна власт и вътрешно убеждение на съдията”, която има характер на обобщение на развитата общата теория на правораздавателна дейност, фокусът е поставен върху два същностни елемента на правораздавателната дейност – дискреционната власт на съдията, която е условие за решаването на дела съобразно вътрешното му убеждение. В „Теория на правораздавателната дейност” са засегнати въпросите за дискреционната власт и свобода на съдията да формулира общо правило, чрез което да се запълва или допълва съществуващия правов ред, общите и специални предели на дискреционната власт.  В книгата е отделено внимание на независимостта и безпристрастността на съдията като институционални гаранции за реализиране на дискреционната власт.

Изложените в представената поредица анализи, идеи и концепции, свързани с правораздавателната дейност предизвикват интерес както сред общността на съдиите, така и сред широк кръг от професионалните среди, още повече в контекста на дебата за  ефективността и предизвикателствата пред правораздавателната дейност.

Том 3 от поредицата „Теория на правораздавателната дейност“ е посветен на доказването в правораздаването. От средство за утвърждаване на истината то се превръща във въпрос за легитимността на процеса на правораздаване.
В том 4 от поредицата „Теория на правораздавателната дейност“ авторът обяснява аргументирането в правораздаването като свързващо звено и като елемент на общата теория на правото.

Том 6 от поредицата е замислен като опит да се осмислят всички проблеми, свързани с истината, с обосноваването и, със справедливостта, доказването и аргументирането, както и с проявлението на традиционната и нетрадиционната формална логика в процеса на правораздването, така че те – проблемите да се свържат с ролята на съдията, на когото е поверена важната част от държавната власт – да разреши един конфликт, придобил формата на правен спор.

В том 2 от поредицата „Теория на правораздавателната дейност“ авторът изгражда теоретичните си постановки, като се концентрира върху няколко проблема:    търсенето на истината като задължение на правораздаването,     обосноваване на истината,     релацията факт-истина-справедливост;

Монографията отправя послание към всички онези, които участват в правораздавателния процес. Справедливост. Основната цел на правораздавателната дейност е достигането на справедливо решаване на правния спор. За да бъде справедливо, решението трябва да е обосновано. Оттук и значението на истината в процеса на правораздаването. Истинността на твърденията обосновава справедливостта на съдийското решение.

downloadКолев, Т., Цакова, И.„Право и Интернет. Въведение в правото и правното регулиране на виртуалното пространство, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2015

Настоящият учебник е посветен на актуалните проблеми, свързани с правното регулиране на обществените отношения във виртуалната среда и нейното въздействие върху правните системи на отделните държави. Проблемите, свързани с правното регулиране на обществените отношения във виртуалната среда и нейното въздействие върху правните системи на отделните държави отдавна вълнуват юридическата мисъл. Решенията на тези проблеми често се търсят в посока разрешаване на отделни  въпроси от частен характер, без общотеоретична оценка на Интернет като правно явление и изграждане на  единен, общотеоретичен подход към регулиране на отношенията във виртуалното пространство. Това е необходима предпоставка за създаване на унифицирано законодателство, чрез прилагане на единна нормотворческа юридическа техника, „превеждаща” езика на техниката в реални, разбираеми и непрепятстващи въвеждането на технологиите правила за поведение.

Разглеждането на посочената тематика се основава на убеждението на авторите, че класическите институти на правото нe могат да загубят своето значение в условията на активно използване на новите информационни техологии в обществените отношения и връзки, а ще дадат нов импулс за усъвършенстване и развитие на традиционните отрасли и институти.

Поради това наше убеждение си позволихме да направим „въведение” в общата теория на правото, като разгледаме въпросите за същността на правото, неговата структура и основни източници, правната норма, юридическите факти, субективни права и задължения, правонарушение и юридическа отговорност и паралелно с това се опитаме да очертаем основните проблеми за  приложимостта на общите подходи на теорията и методологията на правото към обществените отношения във виртуална среда.

            Приемете уговорката, че представените теоретични положения не са окончателни в правната теория. Те са провокация за юридическата мисъл, но  виртуалното пространство е провокация за самото общество, което трябва да е готово адекватно да реагира на предизвикателствата, пред които го поставя тази нова среда на човешко битие и комуникация.

            Надяваме се, че настоящият учебник ще бъде предизвикателство и за Вас, да се включите активно с Ваши творчески идеи и търсения по предложените теми.

Прочетете повече…