ЗОП

ЗOPПравни услуги, свързани с прилагане на новия Закон за обществените поръчки /ЗОП/:

  • Правни консултации на възложителите на обществени поръчки по действащата правна уредба;
  • Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки;
  • Предоставяне на експертни становища относно законосъобразното прилагане на закона;
  • Участие в състава на комисията, назначена за получаване, разглеждане и оценка на офертите;
  • Процесуално представителство;
  • Обучения на служителите за прилагане на новия ЗОП;
  • Създаване на условия за провеждане на електронен търг;
  • Създаване на условия за провеждане и възлагане на обществена поръчка изцяло по електронен път.

job4

ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ

              ОБУЧЕНИЯ