Обучения

  • Организиране и провеждане на обучения:

Training

Опитът, който имаме, сочи, че висока ефективност и удовлетвореност на лицата, прилагащи законодателството, се постига при провеждане на целеви обучения – както сред отделни групи възложители, така и сред представителите на бизнеса, опериращи  в различни сфери на икономическата дейност.

За реализацията на обучителната програма, ние сме в състояние да откликнем на нуждата на възложителите от провеждане на  локални обучения,  съобразени с техните индивидуални възможности и потребности.

Програмите за обучение се актуализират периодично, като тяхното структурно и тематично съдържание е съобразено с препоръки и коментари, направени от участници, и доразвито от експертите.

  • целеви обучения – предназначени за възложители, имащи един и същи профил, напр.: общини, училища, болници, секторни възложители и т.н.)
  • обучения за новопостъпили служители – юристи, икономисти, финансисти, одитори, експерти и други административни и тесни специалисти, в чиито функции са вменени задължения за познаване и прилагане на ЗОП.
  • тематични обучения – формулира се основна тема,(напр.” „обществени поръчки за строителство”, „предизвикателствата пред комисията за разглеждане, оценка… на офертите) под формата на дискусионен панел – в която се предстaвят законовите изиксвания и допускания, последвани от анализ на пракиката и дискусионен панел .

При интерес, моля, свържете се с нас:

ЗА КОНТАКТИ:

Европейски център по  законодателство

София 1000, ул. „Веслец” 52, ет.4, ап.16

Тел. 0888455713 ; 0887986955

e-mail: info@eulawcentre.org

www.eulawcentre.org