Успешно проведено обучение за длъжностни лица по защита на данните в общинските администрации

Специализираното онлайн обучение на тема: „Прилагане на GDPR в общинските администрации. Задължения и отговорности на ДЛЗД в общината“ се проведе на 24 и 25 юни 2021 г. в реално време чрез използване на професионалната платформа за обучения – ZOOM.

В рамките на обучението беше направен пълен преглед на задълженията на длъжностните лица и начините за тяхното изпълнение на практика. Бяха представени конкретни примери и казуси от обичайната дейност на общинската администрация.

Интерес предизвикаха въпросите свързани с особеностите при прилагане на принципите свързани с обработването на лични данни от общините като предаване на данни между общината, детските градини, ясли, училища, спортни клубове, организиране на събития, работа на МКБППМН, обработка на личните данни във връзка с изборния процес, внасяне на подписки, петиции от гражданите, организиране на референдуми, обработка на лични данни при предоставяне на социални услуги от общината, защита на личните данни при предоставяне на достъп до обществена информация, пуликуване на информация от различни събития, защита на лицата при видеонаблюдение и пропускателен режим.

В рамките на проведените дискусии бяха отправени редица въпроси към лекторите д-р Маргарита Хубенова и проф. д-р Ирина Цакова.

Всички участници в обучението получиха от д-р Маргарита Хубенова образци на документи свързани с действията при нарушаване на сигурността на личните данни.

Участниците получиха и сертификати за преминато специализирано обучение, което е в изпълнение на изискванията към общините в качеството на администратори на лични данни да поддържат експертните знания на ДЛЗД съгласно чл. 38, параграф 2 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и чл. 70, ал. 3 от Закона за защита на личните данни.

Обучението премина в ползотворна приятелска среда като всички участници изразиха желанието си следващият път да се видим и общуваме без посредничеството на технологиите.

Екипът на Европейски център по законодателство споделя това желание!

Благодарим на всички участници в обучението!