Специализираното обучение за ДЛЗД определени от съдилищата премина успешно

На 14 и 15 октомври 2021 г. се проведе специализирано онлайн обучение за определените в съдилищата длъжностни лица по защита на данните (ДЛЗД) на тема „Прилагане на GDPR от органите на съдебната власт. Задължения и отговорности на ДЛЗД в съдилищата“.

Обучението беше с изцяло практическа насоченост, като бяха разгледани особеностите при обработката на лични данни в дейността на съдилищата, насоки и становища на КЗЛД и ИВСС във връзка с прилагането на правния режим за защита на личните данни от органите на съдебната власт, въвеждането на механизмите за наблюдение и контрол за спазване принципите за защита на личните данни, както и прилагане на принципа за отчетност при обработката на лични данни.

Участниците получиха и сертификати за преминато специализирано обучение, което е в изпълнение на изискванията на задълженията на съдилищата в качеството на администратори на лични данни да поддържат експертните знания на ДЛЗД съгласно чл. 38, параграф 2 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и чл. 70, ал. 3 от Закона за защита на личните данни.

Благодарим на всички участници в обучението!