Електронно управление и електронно правосъдие

Организираното от „Европейски център по законодателство“ специализирано онлайн обучение на тема: „Електронно управление и електронно правосъдие. Осъществяване на процесуални действия в електронна форма. Доказване с електронни документи.“ беше проведено успешно в рамките на два дни чрез използване на професионалната платформа за обучения ZOOM.

Темата предизвика изключително висок интерес и бяха обявени три дати за неговото провеждане.  В обучението участваха представители на централни и местни органи на изпълнителната власт.

Обучението имаше за цел да представи системите и процесите на електронното управление и електронно правосъдие в тяхната взаимовръзка като акцентът беше поставен върху разбирането на основни понятия в областта на информационното право, прилагането на нормативните разпоредби на ГПК, АПК и НПК относими към процесуалните действия в електронна форма и доказването с електронни документи.

Всички участници получиха презентационни материали и сертификати за преминато специализирано обучение от „Европейски център по законодателство“.

Благодарим на всички, които се включиха в обученията за високата оценка и активно участие в дискутираните теми.